course-details-portlet

TTM4165 - Digital økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Digitaliseringen av økonomien er en av de viktigste samfunnsendringene i vår tid. Digitale teknologier har forandret forretningsvirksomhet så vel som hvordan personer lever og samhandler med hverandre og med omgivelsene. Dette emnet omhandler den digitale økonomien og hvordan den digitale økonomien samspiller med marked og samfunn. Vi vil lære om hvordan Internet, mobilkommunikasjon, delingsøkonomi, sosial nettverkstjenester og kryptovaluta forandrer den globale forretningsvirksomheten.

I dette emnet vil FNs 17 bærekraftsmål bli knyttet til plattformvirksomhetene. Hovedfokus vil være på den økonomiske dimensjonen og samfunnsansvaret, samt teknologi og miljødimensjonen. Den økonomiske dimensjonen til plattformbedrifter er hovedsakelig innebygd i mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle, og 12: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Samfunnsansvarsdimensjonen tilsvarer mål 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden, 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk, og 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Teknologidimensjonen er knyttet til mål 9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon, og 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Miljødimensjonen samsvarer med mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Emnet består av to hoveddeler: 1) Grunnleggende teori i digital økonomi, inkludert: nettverkseffekter, verdiskapningsmodeller, digitale forretningsmodeller og markedsmodellering. 2) Hvordan den digitale økonomien samspiller med bærekraft, personvern, regulering og strategi.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Å få bred kunnskap om digital økonomi 2) Å få bred kunnskap om digitale forretningsmodeller 3) Å få bred kunnskap om utvalgte sosio-tekniske tema i den digitale økonomien som f.eks.: personvern og markedsregulering 4) Å få grunnleggende kunnskap om begrepet bærekraft og perspektiver knyttet til bærekraftige forretningsmodeller og samfunnsansvar (engelsk: Corporate Social Responsibility (CSR)) 5) Å få grunnleggende forståelse for hvordan man kan nå bærekraftige utviklingsmål (engelsk: Sustainable Development Goals (SDG)) gjennom digital transformasjon

B. Ferdigheter: 1) Å kunne analysere nettverkseffektene for en digital tjeneste 2) Å kunne analysere og konstruere en digital forretningsmodell 3) Å kunne modellere digitale markeder 4) Å kunne forstå og evaluere bærekraftig forretningsmodell, CSR-policyer og praksis

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises som et digitalt emne og tilbyr fjernundervisning. Forelesningene vil bli tatt opp og supplert av annet digitalt materiale. Alt undervisningsmaterialet vil være tilgjengelig på Blackboard. Eksterne forelesere fra norsk IKT industri og offentlig forvaltning bidrar i emnet. Emnet tilbys til studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, og for de som ønsker å følge undervisningen som fjernstudent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Hverandrevurdering

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. Emnet vurderes som bestått/ikke bestått. I mappen inngår to oppgaver: et essay og et casestudie. I tillegg er det en oppgave (hverandrevurdering) som er obligatorisk og må være godkjent før kursets slutt.

Oppgavene må leveres på engelsk.

Kursmateriell

"Introduction to Digital Economics - Foundations, Business Models and Case Studies" H. Øverby og J. A. Audestad.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5070 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Samfunnsfag
  • Sivilingeniør
  • Sivilingeniør- og arkitektutdanning
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
04.10.2023

Innlevering
27.11.2023


10:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU