course-details-portlet

TTM4158 - Pålitelighets- og ytelsesdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 50/100
Muntlig eksamen 50/100 30 minutter A

Faglig innhold

Kurset gir en bred innføring i design og kvantitativ evaluering av informasjons- og kommunikasjons- (IKT) systemer, med fokus på pålitelighet av slike systemer og ytelse av data- og telekommunikasjonsnett. Følgende tema er behandlet: - Pålitelighetsbegreper: attributter (tilgjengelighet, pålitelighet); feil-prosess, -typer (årsak, tilstand, ytring), -semantikk, -håndtering og vedlikehold; - Feiltoleranse: typer av redundans, designprinsipper og mekanismer; - Metoder for pålitelighetsmodellering og analyse med fokus på tilstandsdiagrammer; - Programvarefeil: modellering og innflytelse; - Robusthetsdesign og pålitelighetsevaluering av nett - Trafikk- og ytelsesbegreper: trafikk, forsinkelse/latens, jitter, tap, sperr, Kendalls notasjon; - Klassiske køteori modeller og metoder: M/M/1; tilstandsdiagram, M/M/n/n; Erlangs formler, Jackson kønett; M/G/1; Pollaczek Khinchines formel; loven om bevaring av arbeid; - Tjenestekvalitet (QoS) i Internett: trafikk- og tjeneste spesifikasjoner, arkitekturer, mekanismer og analyse av garantert tjenestekvalitet.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Terminologi og begreper som brukes i spesifikasjon, design, drift og evaluering av informasjons- og kommunikasjons- (IKT) systemer, med fokus på pålitelighet og ytelse. 2) Prinsipper, arkitekturer og mekanismer for feiltolerant/robust design og drift av tjenersystemer og nett. 3) Grunnleggende modeller og metoder for kvantitativ trafikk- og ytelsesevaluering av data- og telekommunikasjonnett/systemer. 4)Arkitekturer, mekanismer og grunnleggende analyse av tjenestekvalitet i Internett. B. Ferdigheter: 1) Å designe systemer med formålstjenlig bruk av feiltoleranse, gjenopprettingsmekanismer og redundans for å møte krav om driftssikkerhet. 2) Å kunne kvantitativt evaluere tilgjengelighet og pålitelighet av IKT systemer ved hjelp av Markov modeller. 3) Å kunne modellere og kvantitativt evaluere data- og telekommunikasjonnett/systemer med hensyn på trafikkhåndteringsevne og ytelse. C. Generell kompetanse: 1) Bevisstgjøring av pålitelighet som en viktig faktor i bruken og økonomien ved IKT systemer, herunder den potensielle virkningen av feil på kommersielle anvendelser, på samfunnet, samt for sikkerheten til mennesker og miljø. 2) Evne til å kommunisere, gjennomføre grunnleggende resonnement og kreativt tenkning omkring trafikk- og ytelsesutfordinger med data- og telekommunikasjonsnett/systemer i en videre sammenheng.

Læringsutbyttet av TTM4158 er direkte relatert til FNs bærekraftsmål 9 (9.1: Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, og 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere teknologien), og bidrar også til mål 4 (4.7: Utdanning for bærekraftig utvikling og globalt borgerskap).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvingsoppgaver i modellering og analyse. Semesteroppgave som gjennomføres i små grupper.

Mer om vurdering

To delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet, en mappe og en muntlig avsluttende eksamen som teller hver 50% av sluttkarakteren. Begge delene må være bestått for å få bestått sluttkarakter. Vurdering for hver av delene angis med bokstavkarakter. I mappen inngår praktisk arbeid og tester. Eksamen gis kun på engelsk. Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet. Ved frivillig gjentak kan student velge å kun gjenta eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4120 3.7 HØST 2014
TTM4155 3.7 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Telematikk
  • IKT
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 50/100

Utlevering
18.09.2023

Innlevering
27.11.2023


10:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 A 14.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU