course-details-portlet

TTM4158 - Pålitelig ytelsesdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset gir en bred innføring i pålitelig ytelsesdesign av informasjons- og kommunikasjons- (IKT) systemer, med fokus på serversystemer og datanettverk. Følgende tema er behandlet: - Pålitelighetsbegreper: attributter (tilgjengelighet, pålitelighet); feil-prosess, -typer (årsak, tilstand, ytring), -semantikk, -håndtering og vedlikehold; - Feiltoleranse: typer av redundans, designprinsipper og mekanismer; - Metoder for pålitelighetsmodellering og analyse; - Grunnleggende om programvarepålitelighet; - Grunnleggende om nettverkspålitelighet; - Ytelsesbegreper: trafikk, forsinkelse/latens, jitter, tap, sperr, Kendalls notasjon; - Klassiske køteori modeller og metoder: M/M/1; tilstandsdiagram, M/M/n/n; Erlangs formler, Jackson kønett; M/G/1; Pollaczek Khinchines formel; loven om bevaring av arbeid; - Tjenestekvalitet (QoS) i Internett: trafikk- og tjeneste spesifikasjoner, arkitekturer, mekanismer og analyse av garantert; tjenestekvalitet; - Felles vurdering av pålitelighet og ytelse i systemdesign

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Terminologi og begreper som brukes i spesifikasjon, design, drift og evaluering av informasjons- og kommunikasjons- (IKT) systemer, med fokus på pålitelig ytelsesdesign. 2) Prinsipper og mekanismer for feiltolerant design av motstandsdyktige serversystemer og datanettverk. 3) Grunnleggende modeller og metoder for ytelsesdesign av serversystemer og datanettverk. 4) Arkitekturer og mekanismer for tjenestekvalitet i Internett. B. Ferdigheter: 1) Å designe systemer med formålstjenlig bruk av feiltoleranse og ressursallokeringsmekanismer for å møte deres pålitelighets- og ytelseskrav. 2) Å kunne modellere og evaluere systemer med hensyn på tilgjengelighet og pålitelighet. 3) Å kunne modellere og evaluere systemer med hensyn på ytelse. C. Generell kompetanse: 1) Bevisstgjøring av pålitelighet som en viktig faktor i system design, herunder den potensielle virkningen av feil på bruken av systemet. 2) Evne til å kommunisere, gjennomføre grunnleggende resonnement og kreativt tenkning omkring pålitelig ytelse innen IKT systemer.

Læringsutbyttet av TTM4158 er direkte relatert til FNs bærekraftsmål 9 (9.1: Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, og 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere teknologien), og bidrar også til mål 4 (4.7: Utdanning for bærekraftig utvikling og globalt borgerskap).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvingsoppgaver. Lab-/semesteroppgave som gjennomføres i små grupper. Quizer.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår lab-/semesteroppgaven, øvinger og quizer. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4120 3.7 HØST 2014
TTM4155 3.7 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Telematikk
  • IKT
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU