course-details-portlet

TTM4137 - Informasjonssikkerhet i trådløse nett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Labrapport 20/100
Teknisk essay 20/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Dette emnet presenterer nettbaserte sikkerhets-protokoller og kryptografiske kommunikasjons-mekanismer som realiserer nærmere spesifiserte sikkerhetsegenskaper i trådløse og mobile nett, slik som konfidensialitet, integritet, autentisitet, persondata-vern, kryptonøkkel-distribusjon og aksess-styring. I emnet studerer vi tre hovedområder: wi-fi, Bluetooth og nettverksfunksjon, alt fra et trådløs sikkerhetsperspektiv.

Kursinnholdet er relatert til følgende FNs bærekraftmål:

9 - Industri, innovasjon og infrastruktur, delmål 9.1: Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet og 9.5 - Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere teknologien,

16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, delmål 16.4: Redusere ulovlige finans- og våpenstrømmer og bekjempe alle former for organisert kriminalitet og 16.10 - Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, og

17 - Samarbeid for å nå målene, delmål 17.8 - Øke bruken av muliggjørende teknologi.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:

1) Emnet skal gi kunnskap om teknologi og metoder for sikring av informasjon i kommunikasjonssystemer som yter tjenester til mobile brukere ved hjelp av trådløse aksessnett.

2) Kunnskap og forståelse om oppbygning av sikkerhetsmekanismer og -protokoller i trådløse kommunikasjonsnett.

3) Kunnskap om modeller, design-prinsipper, mekanismer og løsninger som brukes for informasjonssikkerhet i trådløse nett for å oppnå konfidensialitet, integritet, autentisitet, persondata-vern, kryptonøkkel-distribusjon og aksess-styring.

B. Ferdigheter:

1) Emnet skal gi ferdigheter for teknisk inngående analyse av informasjonssikkerhetsegenskaper i kommunikasjonssystemer som yter tjenester til mobile brukere ved hjelp av trådløse aksessnett.

2) Hver student velger etter egen interesse og motivasjon, under veiledning, et teknisk emne innenfor trådløs sikkerhet. Emnet skal ligge utenfor forelest pensum. Målet er å skrive et kort og konsist teknisk essay (~4 sider) som presenterer det valgte emneområdet.

C. Generell kompetanse:

1) Oppsett og strukturering av et teknisk essay utformet med LaTeX og relaterte verktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet bruker forelesninger, øvinger, en ukes lab prosjekt i studentgruppe, og en individuell skriveoppgave (teknisk essay) hvor temaet er valgt av studenten i samarbeid med faglærer (forventet innsats for oppgaven er omtrent 60 timers arbeid).

Mer om vurdering

Tre delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet, et teksnisk essay, en labrapport og en skriftlig avsluttende eksamen som teller henholdsvis 20, 20 og 60% av sluttkarakteren. Den skriftlige avsluttende eksamen må være bestått for å få bestått sluttkarakter. Vurdering for hver av delene angis med bokstavkarakter.

Eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet. Også ved frivillig gjentak må alle tre delvurderingene gjentas.

Forkunnskapskrav

TTM4135 Anvendt kryptografi og nettverksikkerhet, eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. (Følgende to lærebøker har blitt brukt tidligere: Forsberg et al., LTE Security, John Wiley & Sons, 2010. Edney, Arbaugh: "Real 802.11 Security", Addison-Wesley 2004.) Dessuten vil forelesningspresentasjoner og utvalgte artikler være tilgjengelige.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Telematikk
  • IKT
  • Informasjonssikkerhet
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 30.11.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 50
Høst ORD Teknisk essay 20/100

Innlevering
06.10.2023


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Labrapport 20/100

Innlevering
29.10.2023


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU