TTM4137 - Informasjonssikkerhet i trådløse nett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Funksjoner, protokoller og konfigurasjoner for å oppnå autentisering, nøkkeldistribusjon, integritet, konfidensialitet og anonymitet i trådløse aksess- og mobil-nett. Emnet presenterer sikkerhetsløsninger for eksisterende systemer som WPAN, WLAN, UMTS, IMS, og studerer også nye teknologier slik som ad-hoc nett. Digitale spor i trådløse systemer.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) Emnet skal gi kunnskap om teknologi og metoder for sikring av informasjon i kommunikasjonssystemer som yter tjenester til mobile brukere ved hjelp av trådløse aksessnett.
2) Kunnskap om oppbygning av sikkerhetsmekanismer og -protokoller i mobile radioaksess nett, f.eks. WLAN IEEE 802.11, WAN 802.16, GSM/UMTS/LTE, Adhoc- og sensor-nett.
3) Kunnskap om designprinsipper, mekanismer og løsninger i autentiserings- og nøkkeltransport-protokoller i trådløse aksessnett.

B. Ferdigheter:
1) Emnet skal gi ferdigheter for teknisk inngående analyse av informasjonssikkerhetsegenskaper i kommunikasjonssystemer som yter tjenester til mobile brukere ved hjelp av trådløse aksessnett.
2) Gjennomføre gruppearbeid en ukes labprosjekt på WLAN sikkerhetsanalyse og konstruksjon, med labjournalføring og lab-rapport.
3) Hver student velger etter egen interesse og motivasjon, under veiledning, et teknisk emne innenfor trådløs sikkerhet. Emnet skal
ligge utenfor forelest pensum. Målet er å skrive et kort og konsist teknisk essay (~4 sider) som presenterer det valgte emneområdet.

C. Generell kompetanse:
1) Praksis i å utføre, journalføre og rapportere fra et eksperimentelt labarbeide.
2) Skrive et kortfattet og konsist teknisk essay utformet med LaTeX verktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, WLAN laboratorium gruppearbeid, individuelt teknisk essay etter valgt tittel, og frivillige øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorium
  • Teknisk essay

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår lab-rapport som teller 20%, essayskrift som teller 20% og skriftlig avsluttende eksamen som teller 60%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Labarbeidet er obligatorisk og gjennomføringen av gruppearbeidet må godkjennes. Både labrapporten og teknisk essay må være godkjent for adgang til skriftlig eksamen.
Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Angis ved oppstart. Følgende to lærebøker har blitt brukt tidligere: Forsberg et al., LTE Security, John Wiley & Sons, 2010. Edney, Arbaugh: "Real 802.11 Security", Addison-Wesley 2004. Dessuten forelesningspresentasjoner og utvalgte artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Høst ORD Arbeider 20/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 20.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.