course-details-portlet

TTM4135 - Anvendt kryptografi og nettverksikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer D
Mappe 40/100

Faglig innhold

Kryptografi; symmetriske og offentlig-nøkkel, kryptografiske protokoller, nøkkeldistribusjon, autentisering, digitale signaturer. Nettverkssikkerhet; tilgangskontroll, tjenester og mekanismer for autentisering, nettverkssikkerhetsprotokoller, applikasjonslagsikkerhet.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Å få en grunnleggende forståelse av prinsipper i kryptografi og nettverkssikkerhet, med kunnskap innen fire områder: 1) kryptografiske algoritmer; 2) teknikker og algoritmer for nøkkelhåndtering, nøkkeldistribusjon og autentisering. 3) bruk av kryptografiske algoritmer i nettverksprotokoller og applikasjoner; 4) teknikker for sikring av datamaskiner mot inntrengere og ondsinnet programvare. B. Ferdigheter: 1) Å kunne evaluere sikkerhet i systemer med hensyn til formålstjenlig bruk av sikkerhetstjenester og mekanismer. 2) Å være i stand til å designe grunnleggende sikkerhetsarkitekturer ved å velge og integrere relevante sikkerhetskomponenter.

Læringsutbyttet for dette kurset er knyttet til å sikre data kommunisert mellom endepunkter som kan representere manneske, kommersielle selskaper og offentlige organisasjoner. Sikring av data mot ondsinnede motstandere er en integrert del av å opprettholde integritet og personvern, som er sterkt knyttet til FNS bærekraftmål, inkludert mål 10 (Mindre ulikhet) og 16 (Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner). Sikkerhet for data er også en viktig del av å bygge solid infrastruktur, inkludert i mål 9, og for å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige (mål 11).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktisk arbeid og øvinger.

Mer om vurdering

To delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet, en mappe og en skriftlig avsluttende eksamen som teller henholdsvis 40 og 60% av sluttkarakteren. Begge delene må være bestått for å få bestått sluttkarakter. Vurdering for hver av delene angis med bokstavkarakter. I mappen inngår praktisk arbeid og nettbaserte quizer. Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet. Også ved frivillig gjentak må begge delvurderingene gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5040 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Telematikk
  • IKT
  • Informasjonssikkerhet
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU