course-details-portlet

TTM4115 - Design av kommuniserende systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet dreier seg om metoder, språk og arkitektur for å utvikle IKT systemer med vekt på kommunikasjon mellom systemkomponenter. Det inkluderer klassiske IKT systemer, cyberfysikalske systemer, tingenes internett, og kombinasjoner av slike systemer. Hovedtemaene er: - Utvikling av systemer i henhold til krav og use cases fra brukere - Språk for systemspesifikasjon og systemmodeller, med vekt på beskrivelse av oppførsel - Semantikk av spesifikasjons- og designmodeller, og konsistens mellom de - Utviklingsmetodikk, blant annet agile metoder.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Klassifisere ulike typer av krav, og forklare de viktigste aktivitetene i en utviklingsprosess. Nevne og oppdage potensielle problemer under kravspesifikasjon. 2) Gjenkjenne modelleringselementer i UML, forklare semantikken av dem, og finne den rette måten å implementere dem i kode. Dette omfatter bland annet use case-, sekvens-, tilstandsmaskin- og deployment-diagrammer. 3) Forstå og beskrive hovedtrekkene ved applikasjonsprotokoller (som HTTP og MQTT), og bruke dem på korrekt måte i kontekst av en systemarkitektur. 4) Liste opp og forklare hovedelementene i en smidig utviklingsmetode som for eksempel Scrum, og reflektere over deres anvendelse i et gitt utviklingssammenheng. B. Ferdigheter: 1) Fange opp brukerkrav og syntetisere relevante use cases med rett detaljnivå. 2) Skrive prosjektleveranser som beskriver systemkrav, egenskaper og løsninger. 3) Planlegge og koordinere utvikling av større programvareprodukter i et team av utviklere. 4) Tenke i tilstander og transisjoner, og håndtere kompleks, samtidig oppførsel på en korrekt måte. 5) Modellere forskjellige aspekter av et system på en effektiv måte, spesielt med tanke på detaljnivå og konsistens mellom forskjellige perspektiver. 6) Bruke smidige utviklingsmetoder og reflektere over bruken av de i kontekst av et prosjekt. 7) Gjøre riktige designvalg for systemarkitektur og dokumentere dem på en hensiktsmessig måte. C. Generell kompetanse: 1) Organisere og lede møter der brukerscenarioer blir samlet, diskutert og vurdert. 2) Organisere arbeid med flere utviklere. 3) Lede gruppediskusjoner og idémuldring. 4) Gi tilbakemelding til andres arbeid som er kritisk, konstruktiv og relevant. 5) Reflektere over egen arbeid, individuell og i et team.

Læringsutbyttet av dette kurset er knyttet til konstruksjon av store, distribuerte IKT-systemer som er ryggraden i digitale infrastrukturer som er kritiske for samfunnet. Slike systemer implementerer funksjoner på en robust og effektiv måte, og er direkte relatert til SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure). Indirekte bidrar slike systemer også til andre bærekraftsmål som muliggjørende teknologi i ulike områder, som SDG 2 (Zero Hunger), SDG 3 (Good Health and Wellbeing), SDG 7 (Affordable Clean Energy), for å nevne noen.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset bruker teambasert læring. Tradisjonelle forelesninger og øvinger er kombinert. Gjennom semesteret får studentene tilbakemelding på læringsfremgang gjennom flere tester (readiness assurance tests), som også teller til sluttkarakter. For å lære seg arbeid med større prosjekter og i en realistisk omgivelse, er en semesteroppgave del av kurset. I denne oppgaven planlegger, forbedrer og utvikler studentene en egen applikasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Systemspesifikasjon: innlevering av versjon 1 og 2
  • Tester (RATs): innlevering av hver enkel test
  • Teamaktiviteter: deltakelse og innlevering av resultater på slutten av uken

Mer om vurdering

Vurderingen er basert på et semesterprosjekt som gjennomføres som et team. Resultatet av prosjektet er et dokument med systemspesifikasjonen, kode og en screencast. Disse delene leveres på slutten av semesteret av hvert team og er en del av porteføljen til hver student.

I løpet av semesteret er det obligatorisk å levere første versjoner av systemspesifikasjonen. Disse blir brukt for at studenter kan gi tilbakemeldinger på dokumentene fra andre teams. Tilbakemeldingene hver student gir til andre studenter er en del av karaktergivende deler i mappen. (Merk at dette betyr at tilbakemeldingen gitt til andre studenter er en del av porteføljen, ikke mottatt tilbakemelding.)

På slutten av semesteret leverer hver student en reflekterende essay om utviklingsprosessen og utvalgte tema som er en del av mappen.

Karakteren for kurset er basert på elementene i mappen, som er vurdert i sin helhet. De vurderte elementene er systemet levert i team (endelig versjon av systemspesifikasjonen, kode og screencast); tilbakemeldingene gitt til andre teams, og essayet.

I løpet av semesteret jobber teamene også gjennom utvalgte teamaktiviteter som trener ferdigheter som trengs for de endelige leveransene. Deltakelse i disse teamaktivitetene er obligatorisk, inkludert levering av resultater på slutten av uken.

En del av læringsenhetene er også readiness assurance tests (RATs) som er flervalgstester som utføres først av hver student individuelt og deretter gjentas i team sammen. Resultatene til prøvene teller ikke med i sluttkarakteren, men innlevering av hver enkel test er obligatorisk.

Språket for alt materiale er engelsk. Det individuelle reflekterende essayet kan også leveres på norsk

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Materialet inneholder et skript fra forelesning, et kompendium som består av standardbøker innenfor programvareutvikling og kilder fra nettet, blant annet blogginnlegg, artikler og videoer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5020 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Program/system-utvikling
  • Telematikk
  • IKT
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering
15.05.2024


10:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU