course-details-portlet

TTM4110 - Pålitelighet og ytelse med simulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Basis: Mål for pålitelighet, ytelse og tjenestekvalitet; ressurser og ressursutnyttelse, feilårsaker og feilavhjelpning, analytiske modeller, diskrete og kontinuerlige fordelinger, grunnleggende om stokastiske prosesser. Poissonprosessen, diskret rom - kontinuerlig tid, Markov modeller og analyse. Simulering: Prosessorientert simulering, generering av tilfeldige variabler, primitiver i Demos, analyse av resultater. Ytelse og trafikk: Erlang og Engsets avvisningsmodeller, M/M/1 og Erlang-kømodeller, Jackson kønett. Pålitelighet: funksjonssannsynlighet, tilgjengelighet, systemtider i enkle redundanstrukturer bestemt ved hjelp av Markovmodeller; blokkdiagram, feiltrær, strukturfunksjoner, stier og kuttesett. Målinger: observasjonsstrategier, punkt- og intervallestimering, eksperimentoppsett.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Å få en grunnleggende forståelse for betydningen av ikke-funksjonelle krav ved tjeneste- og systemdesign. 2) Å få en grunnleggende forståelse av prinsipper for pålitelighet og ytelsesevaluering og dimensjonering av data- og kommunikasjonssystemer (IKT). 3) Å få en grunnleggende forståelse av modellering, analyse og målinger for evaluering og dimesjonering. 4) Å få en grunnleggende forståelse av sannsynlighetsregning, statistikk, og stokastiske prosesser for modelleing av IKT systemoppførsel. 5) Å få en grunnleggende forståelse av Markovmodellering og løsning av disse. 6) Å få en grunnleggende forståelse av prosessorientert modelling og simulering. 7) Å få en grunnleggende forståelse av simulerings- og målemetoder. B. Ferdigheter: 1) Å bli i stand til å spesifisere ytelses- og påliteligshetskrav. 2) Å bli i stand til å beskrive systemegenskaper ved hjelp av en Markovmodell. 3) Å bli i stand til å bestemme systemegenskaper symbolsk og nummerisk fra en Markov modell. 4) Å bli i stand til å beskrive en simuleringsmodell, implementere en simulator og gjennomføre et simuleringseksperiment. 5) Å bli i stand til å avlede systemegenskaper fra målinger, analytiske- og simuleringsresultater.

Læringsutbyttet i dette emnet er knyttet til assessment av storskala, distribuerte IKT system som er ryggraden i den digitale infrastrukturen for samfunnskritiske tjenester. Tilliten (trustworthiness) til at systemet og dennes tjenester leveres på en robust og effektiv måte er direkte relevant for FNs bærekraftmål (SDG) 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) - "Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation".

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og laboppgaver ved hjelp av analyse og simuleringsverktøy. Frivillige selvtester og øvinger.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår fire laboppgaver: (i) simuleringsmodellering, (ii) simuleringsimplementasjon og eksperimenter, (iii) ytelsesmodellering, og (iv) pålitelighetsmodellering. Studentene får en kort, skriftlig tilbakemelding på hver av labbene. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Kursmateriell

Peder J. Emstad, Poul E. Heegaard, Bjarne E. Helvik and Laurent Paquereau, Dependability and performance in information and communication systems. Fundamentals, 276 pages, Inst. for telematikk, 2016.

Graham Birtwisle: DEMOS-A system for Discrete Event Modelling on Simula.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5015 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Telematikk
  • IKT
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
08.09.2023

Innlevering
20.11.2023


10:00


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU