course-details-portlet

TTM4105 - Aksess- og transportnett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digital eksamen 70/100 4 timer D
Mappe 30/100

Faglig innhold

Emnet beskriver teknologier og konsepter som anvendes i aksess- og transportnett som vanligvis brukes i telenettverk. Det dekkes både generelle prinsipper på et overordnet nivå, knyttet til implementeringer i den virkelige verden, og et utvalg spesifikke teknologier og konsepter i mer detalj.

A. Generelt:

 • Arkitektur i kommunikasjonsnett.
 • Funksjoner: transmisjon, synchronization, aksess, multipleksing, routing, svitsjing, mobilitet
 • Applikasjoner og deres krav til tjenestekvalitet
 • Kapasitet og transmisjonsegenskaper til ulike medier

B. Trådløs Aksess:

 • Generelt om radio som kommunikasjonsmedium (frekvensbånd, modulering, multiplexing, antenneteknologi, dekning, propagasjon).
 • Medium aksesskontroll - Wireless LAN.
 • Mobilnett aksess: GSM, UMTS, WiMAX, LTE, etc.
 • Trådløs personlig kommunikasjon og tingenes internett.

C. Optiske Transportnett og Fast Aksess:

 • Optiske nettverkskomponenter, faste(kablede)kommunikasjonsmedium (egenskaper, tilgjengelighet).
 • Fiber basert aksess.
 • Introduksjon til optisk svitsjing og optiske transportnett (OTN).
 • Carrier Ethernet.
 • Optisk linjesvitsjing (OCS).

Læringsutbytte

A. Kunnskap:

 1. Å forstå hvilke komponenter, funksjoner og prinsipper som trengs for å realisere trådløse aksess og optiske transportnett.
 2. Å forstå et utvalg av de mest aktuelle trådløse og optiske nett-teknologier.

B. Ferdigheter:

 1. Å kunne gjenbruke ideer, teknologier og komponenter fra andre nett ved design og konstruksjon av nye nett.

C. Generell kompetanse:

 1. Å forstå oppbygningen av offentlige kommunikasjonsnett og hvilke egenskaper som ligger til grunn for teknologiske valg.

Emnet bidrar til nesten alle FNs bærekraftsmål (siden effektiv kommunikasjon over nett er et fundamentalt behov ved alt samarbeid som ikke skjer på ett geografisk sted), men kanskje særlig:

 • Mål 4 "Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning og fremme livslang læring for alle" ("Infrastrukturløsninger som gir Internett-tilgang; nedlastbart digitalt innhold; digitale plattformer og fjernlæringsprogrammer").
 • Mål 9 "Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon" ("Industrielt tingenes internett (IIoT); 5G-nettverkstilkobling for å muliggjøre industriell automasjon og tilhørende effektivitetsgevinster; samarbeidsmuligheter på tvers av team muliggjort av digitale plattformer").

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger og team-baserte læringsformer og aktiviteter, opp til to oppgaver, som utgjør mappen, og øvinger.

Gjennom semesteret får studentene tilbakemelding gjennom flervalgstester (RATs, engelsk: Readiness Assurance Tests). Testene er obligatoriske og må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Flervalgstester (RATs)

Mer om vurdering

To delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet, en mappe og en digital avsluttende eksamen som teller henholdsvis 30 og 70% av sluttkarakteren. Begge delene må være bestått for å få bestått sluttkarakter. Vurdering for hver av delene angis med bokstavkarakter. I mappen inngår to oppgaver. Alle delene, inkl. eksamen, gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan digital eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet. Også ved frivillig gjentak må begge delvurderingene gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE5010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Telematikk
 • IKT
 • Sivilingeniør
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital eksamen 70/100 D 21.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 75
Høst ORD Mappe 30/100

Utlevering
10.10.2023

Innlevering
19.11.2023


10:00


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Digital eksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU