course-details-portlet

TS501822 - Maritim Digital Sikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir innføring i maritim digital sikkerhet, med hovedvekt på implementering av cyber risikohåndtering og håndtering av digitale sårbarheter. Teorien har fokus på utviklingen i maritim industri, risikokommunikasjon og risikohåndtering i et digitalt perspektiv. For å øke forståelsen av den operasjonelle håndteringen av cyberhendelser blir det bruk av virkelige caser og simulatorscenario. For økt forståelse av håndtering og beredskap, har scenariene et fokus på å knytte sjø- og landsiden sammen.

Emnet er inndelt i tre moduler:

1) Maritim digital sikkerhet og bevissthet,

2) Cyber risikohåndtering i teori og praksis,

3) Cyberhendelser i den maritime industrien - casestudier og simulatorøvelser.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • typiske trusler mot maritime digitale systemer, og vite om forsvarsteknikker mot disse truslene.
 • utfordringene knyttet til digital sikkerhetsledelse i maritime organisasjoner.
 • teori knyttet til digital sikkerhetsledelse og risikohåndtering.

Kandidaten skal ha ferdigheter i:

 • identifisering av sikkerhetsoppgaver som må håndteres av eksperter.
 • implementering av cyber risikohåndtering på et overordnet nivå i maritime organisasjoner.
 • kommunikasjon vedrørende sikkerhetsaspekter med kolleger.

Kandidaten skal ha generell kompetanse om:

 • cyber risikohåndtering.
 • implementering av forebyggende tiltak, samt vite om prosesser for håndtering av cyberhendelser.
 • hvordan nye digitale sårbarheter utvikler seg i forhold til industriens behov for digitalisering og effektivisering.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Simulatorøvinger
 • Presentasjon

Emnet blir avholdt intensivt over en 2-ukers periode, der studentene skal gjennom forelesninger, gruppearbeid og simulatorøvinger med tilhørende debrief. Studentene får utlevert gruppearbeid og skal presentere i plenum.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell rapport på minimum 10-15 sider.

Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset og 100% oppmøte på simulatorøvinger og "debrief" for å kunne avlegge eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder. Skriftlig rapport skal leveres digitalt i INSPERA som en pdf-fil.

Obligatorisk virksomhet fra forrige semester kan godkjennes av instituttet.

Ny- og utsatt eksamen: for studenter med stryk eller lovlig, dokumentert fravær.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Kursmateriell

Blir opplyst i forkant av emnestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
13.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU