course-details-portlet

TS501518 - Risiko-, problem- og krisekommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Hovudtema: Risiko-, problem- (issue) og krisekommunikasjon, risikosamfunnet, strategisk planlegging og strategisk kommunikasjon, samfunnsansvar, profesjonsetiske og strukturelle utfordringar

Læringsutbytte

Kunnskap:

Har avansert kunnskap om risiko-, problemer- og krisekommunikasjon

Ha kunnskap om risikosamfunnet Ha omfattande kunnskap om risiko- og beredskapsarbeid

Ha kunnskap om strategisk kommunikasjon

Ha innsikt i organisasjonar sitt forhold til media og kommunikasjon

Kan analysere faglege problem med bakgrunn i kriseleiing, og er på grunnlag av historie, tradisjon, særpreg og plassering i samfunnet for det faglige problemfeltet

Ferdigheiter:

Kan analysere og handtere faglege grunngjevingar og argument for risiko-, problem- og krisekommunikasjon

Kan analysere eksisterande teoriar, metodar og tolkningar innan risiko-, problem- og krisekommunikasjon

Kan arbeide sjølvstendig med praktiske og teoretiske problemer med relevante metodar for forsking og fagleg utviklingsarbeid

Kan gjennomføre eit uavhengig, avgrensa forsknings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing og i samsvar med gjeldande standardar for forskingsetikk

Generell kompetanse:

Kan analysere relevante faglege og forskningsetiske problemer

Kan nytte sin kunnskap og sine ferdigheiter på nye områder for å utføre avanserte oppgåver og prosjekt

Kan nytte perspektiv frå teorien om risikosamfunnet i konkrete dømer

Kan nytte sentrale omgrep innan risiko-, problem- og krisekommunikasjon

Kan arbeide med omfattande, faglege problemstillingar og analyser innan risiko-, problem- og krisekommunikasjon, både med spesialister og publikum

Kan bidra til nyskaping innan risiko-, problem- og krisekommunikasjon

Har kunnskap til å leie og utvikle samansette organisasjonar i risiko-, problem- og krisesituasjonar

Har kunnskap til å kommunisere internt (tilsette, leiing osv.) og eksternt (ålmenta, underleverandørar, kundar, myndigheiter, eigarar, osv.) frå ein organisasjon før, under og etter ei krise.

Læringsformer og aktiviteter

Førelesingar, indivuduelt arbeid og gruppearbeid, studentpresentasjon, og gjennomgang av eit breitt utval dømer for å sikre ei grundig forståing for korleis teoriane kan nyttast i arbeid med realistiske situasjonar

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Individuell rapport.

Karakterskala: A-F

Rapporten leveres digitalt i INSPERA som en pdf-fil. Studenten skal skrive ein rapport, gjerne med eit fritt valt døme frå arbeidslivet, ein fritt valt (og akseptert) operasjon eller organisasjon på om lag 10-15 sider. Kvar student må presentere 1-2 øvingar. 80% av tida vert sett av til gruppeøvingar. Det vert tilbode kontinuasjonseksamen til studenter som ikkje står på eksamen eller har et lovlig, dokumentert fravær. Obligatorisk virksomhet fra forrige semester kan godkjennes av instituttet.

Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne avlegge eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
01.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU