course-details-portlet

TS501418 - Operasjonsledelse og fleksibilitet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Operasjonsledelse (Operations Management) omhandler design, planlegging og styring av forsyningskjeder, produkter, prosesser, tjenester. Den betrakter anskaffelse, utvikling og utnyttelse av ressurser som firmaer trenger for å levere varene og tjenestene kundene ønsker. Omhandler i stor grad om å håndtere usikkerhet: Kortsiktig usikkerhet i vær, bølgehøyder, etterspørsel, pris, transittider og langsiktig usikkerhet fra regulering, konkurranse og andre eksterne eller interne faktorer. Uten usikkerhet planlegging og styring av operasjoner ville være mindre krevende. Fokuset i dette kurset er på hvordan å håndtere usikkerhet og skape fleksibilitet for å muliggjøre rask og effektiv tilpasning til endringer i operasjonelle problemstillinger. Med referanse til MIT professor David Simchi-Levi “Flexibility is the single most important capability that allows firms to innovate in their operations and supply chain strategies.» Kurset er to-delt: Den første delen omhandler innføring i teorier og prinsipper bak å skape fleksibilitet (for eks. beslutningsmodeller, beslutningstre, realopsjoner, what-if /scenario analyse, verdien av informasjon, reaktive versus proaktive beslutninger). Den andre delen omhandler fleksibilitet i forskjellige operasjonelle problemer, som for eksempel planlegging i skipsbygging, og kobling mellom design og planlegging. Forholdet mellom strategiske, taktiske og operasjonelle beslutninger, og hva betyr dette når noe er usikkert eller endres, vil bli diskutert.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om hvordan de skal håndtere operativ usikkerhet, og utvikle forståelse for konsekvensene dersom usikkerhet ikke er håndtert hensiktsmessig. Kunnskap: Etter fullført emne studenten skal ha forståelse rundt hvordan beslutninger under usikkerhet tas når kvantitative verktøy ikke brukes; forstå hvordan operasjonelle beslutninger tas i mange industrielle omgivelser og hvordan usikkerhet håndteres i disse; forstå strukturen av fleksible løsning for operasjonelle problemer. Ferdighet: Når studenten er ferdig, skal han/hun kunne håndtere usikkerhet i operasjoner ved å forstå sammenhengen mellom de operasjonelle, taktiske og strategiske beslutninger, og kunne diskutere og utvikle forskjellige løsninger for operativ fleksibilitet. Kompetanser: Etter fullført emne, studenten skal kunne reflektere kritisk over teorier, metoder og verktøy innen operasjonell risikostyring, samt lese relevant litteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil være en blanding av forelesninger og arbeid med konkrete case. Det vil være 1 til 2 gjesteforelesninger med fokus på operasjonelle problemer i maritim næring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Obligatorisk oppmøte på undervisningsukene. Minst to casestudier i grupper, på maksimalt tre, må gjennomføres i løpet av undervisningsukene og presenteres i klassen. Rapporten leveres digitalt i INSPERA som en pdf-fil. Rapporten teller 100%. Karakterskala A - F. Eksamensregistrering krever at klasseregistrering godkjennes i samme semester. Obligatorisk virksomhet fra forrige semester kan godkjennes av avdelingen. Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne melde seg opp til eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Forkunnskapskrav

Kurset er ikke veldig teknisk, men det forventes grunnleggende kunnskap i risikoledelse og kvantitativ analyse. Grunnleggende erfaring fra modellering av beslutningsproblemer er en fordel men ikke krevet. Ingen spesifikke analyseverktøy blir brukt, men casene vil kreve noen typer kvantitativ analyse.

Kursmateriell

1. Utvalgte deler av kompendium: Decision making under uncertainty – The art of modelling. Stein Wallace 2. Operations Rules: Delivering Customer Value through Flexible operations, 2013, David Simchi-Levi. The MIT Press 3. Utvalgte forskningsartikler og industri case.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU