course-details-portlet

TS501318 - Profesjonsutøvelse og organisasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet belyser ledelsesdilemmaer i organisering av arbeid og møtet mellom organisatoriske systemer og profesjonsutøvelse. Mer spesifikt sees det på hvordan en kan fasilitere og organisere for god profesjonsutøvelse. Diskusjonene i faget problematiserer spenningen mellom behovet for standardiserte ledelsessystemer og behovet for en viss grad av fleksibilitet. Sentrale læremål dreier seg om organisasjonsforståelse, spesielt til hvordan standardiserte systemer styrer og overvåker arbeid. Prosedyrer og standarder har tradisjonelt blitt sett på som motsetninger til den fleksibiliteten og improvisasjonen som ofte trengs for å gjøre jobben effektivt i praksis. Dette emnet utforsker og nyanserer denne forståelsen, og vil gjennom det gjøre fremtidige ledere bedre rustet til å forstå og styre dynamikken mellom ledelsessystemer og profesjonell arbeidspraksis. Emnet vil benytte casestudier og eksempler i stor grad, spesielt knyttet til sikkerhetskritiske operasjoner og implementering av ny teknologi. Emnet inkluderer også diskusjoner om organisatoriske problemstillinger generelt. Diskusjonen av forholdet mellom arbeidspraksis og organisatoriske systemer vil bidra til at ledere på tvers av industrier og sektorer, kan reflektere over deres rolle som leder.

Sentrale tema er:

 • Organisasjonsteori og arbeidspraksis
 • Standardisering i organisasjoner
 • Formelle og uformelle trekk i organisasjoner
 • Hvordan arbeid er representert i organisatoriske systemer og konsekvenser av dette
 • Hvilke dimensjoner av arbeid er synlig i prosedyrer og rapporteringssystemer
 • Prosedyrer, etterlevelse and resiliens
 • Profesjonelt skjønn og ekspertise, og dets grenser
 • Accountability og lederens ansvar
 • Endringer og trender: byråkratisering, økt vektlegging av måling, digitalisering.
 • Sentrale sikkerhetsteoretiske bidrag til diskusjonen av regulering av sikkerhet og betydning av praksis: e.g. Resilience engineering, High reliability organization theory, praksisteori.

Læringsutbytte

Læringsmål kunnskap: Ved bestått eksamen forventes kandidaten å:

• Ha en bedre forståelse av de organisatoriske dimensjonene av ledelse av profesjonsutøvelse

• En dyptgående forståelse av organisatoriske dilemmaer knyttet til prosedyrer og. praksis

• Avansert kunnskap om akademiske bidrag til relevante diskusjoner om ledelsessystemer og ledelse • Avansert kunnskap om betydningen av standardisering av praksis i organisasjonslivet

• Avansert kunnskap om betydningen av organisasjon for sikkerhet og risikostyring

• Dyptgående forståelse av fundamentale ledelsesdilemmaer knyttet til å legge til rette for god profesjonsutøvelse i operativt arbeid. Ferdigheter og kompetanse: Ved bestått eksamen forventes kandidaten å kunne bruke sin kunnskap for å

• Forbedre både design, implementering og bruk av prosedyrer og rapporteringssystemer. • Kunne håndtere praktiske og teoretiske problemer knyttet til møtet mellom profesjonell praksis og ledelsessystemer.

• Bruke relevante forskningsmetoder og akademiske kilder for å jobbe på en uavhengig måte.

• Analysere og kritiske forholde seg til ulike informasjonskilder og bruke de for å strukturere og formulere akademiske argument på relevante tema.

• Se koblingen mellom sentrale dilemma og utviklinger i ledelsesfeltet og samfunnsutviklingen. • Analysere relevante akademiske, profesjonelle og forskningsetiske problemstillinger.

• Bidra til nytekning og innovasjonsprosesser i ledelsessystemer og profesjonsutøvelse.

• Utføre uavhengige, begrensede forskning og utviklingsprofesjon under veiledning, og i samsvar med forskningsetiske normer.

• Kommunisere akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og allmennheten.

• Forstå og kunne ta i bruk eksisterende og ny forskning på disse temaene i deres profesjonelle virke.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, individuelle og gruppeøvinger (noen skal presenters I klassen), og table-simuleringer for å sikre en dybdeforståelse av hvordan teorien kan bli brukt i faktiske situasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppepresentasjon

Mer om vurdering

Individuell prosjektrapport på et gitt tema. Spesifikasjoner om lengde etc. gis i eksamensoppgaven. Rapporten leveres digitalt i INSPERA som en pdf-fil.

Hver gruppe må presentere 1-2 gruppeøvelser. Obligatorisk virksomhet fra forrige semester kan godkjennes av avdelingen. Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne avlegge eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Ny- og utsatt eksamen: Kandidater som stryker på eksamen eller har legitimt fravær kan få ta opp igjen eksamen påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Kursmateriell

Informeres om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
01.12.2023


15:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
21.05.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU