course-details-portlet

TS501218 - Avansert logistikk innen maritim industri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Kurset skal gi studentene en dyp forståelse og oversikt over moderne og nye nasjonale og internasjonale løsninger (hva som eksisterer, ansvar, organisering etc.) med hensyn til følgende emner: "Offshore aktivitetsbeskyttelse og kyst- og sjøovervåkingsløsninger (O&G-installasjoner, vindturbiner, fiskegårder, tidevannsparker etc.). "Spor og sporing av sjøtrafikk og personell. Formål og teknologiske anvendbare løsninger. "Beredskapsløsninger for håndtering av forskjellige typer uønskede marine hendelser og ulykker "Forbedret kommunikasjons- og logistikkplanlegging med skybasert e-navigasjon - avanserte nasjonale og internasjonale løsninger.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått eksamen forventes det at kandidaten:

Kunnskap:

- Har fått en grundig forståelse og oversikt over avanserte løsninger og nye løsninger innen det faglige feltet avansert logistikkplanlegging for krevende marin drift

- har grundig kunnskap om vitenskapsteorier og metoder innen avansert operasjonslogistikk

- kan anvende kunnskap til nye typer avanserte operasjoner

- kan analysere faglige problemer på grunnlag av historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet til det faglige feltet av avansert logistikk

Ferdigheter:

- kan analysere og håndtere kritisk med forskjellige informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter innen logistikkplanlegging

- kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innen logistikkplanlegging og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer

- kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk

Generell kompetanse:

- kan analysere relevante faglige, faglige og forskningsetiske problemer

- kan anvende sin kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter

- kan kommunisere om faglige spørsmål, analyser og konklusjoner innen avansert operasjonslogistikk, både med spesialister og allmennheten

- kan bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser innen avansert logistikk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Individuell rapport. Skriftlig rapport leveres digitalt i INSPERA som en pdf-fil.

Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne avlegge eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Obligatoriske arbeidskrav fra forrige semester kan godkjennes av instituttet.

Ny- og utsatt eksamen: for studenter med stryk eller lovlig, dokumentert fravær. Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Kursmateriell

Utvalgte forskningsartikler og case.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marine fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU