course-details-portlet

TS501115 - Vitenskapsteori og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

 • Hva er vitenskap
 • Historiske filosofiske begreper innen vitenskap
 • Forholdet mellom grunnleggende forskning, anvendt forskning og aksjonsforskning. Vitenskap, etikk og samfunn
 • Perspektiver, normer, objektivitet og subjektivitet
 • Vitenskap og forskningsetikk (inkl. Plagiering, kopiering og misbruk av forskningsresultater) Vitenskap og hypotesetesting
 • Hypotetisk-deduktiv metode og vitenskaps sirkel
 • Forskningsplanlegging
 • Modellering og hypotesetesting basert på empiriske data-
 • Vitenskapelig kommunikasjon og vitenskapelig rapportskriving. Kvantitativ og kvalitativ forskning
 • Pålitelighet og gyldighet
 • Kvantitativ anvendt sannsynlighetsteori Estimering Hypotesetesting - Kvantitativ Konseptualisering av et forskningsintervju Syv stadier av en intervju undersøkelse

Læringsutbytte

Etter å ha bestått eksamen forventes det at kandidaten:

 • har avansert kunnskap innen vitenskapsteori og forskningsmetoder, og spesialisert innsikt i hypotesetesting basert på empiriske data
 • er i stand til å samle observerbare, empiriske og målbare bevis underlagt spesifikke prinsipper for resonnement
 • har omfattende kunnskaper om hvordan man kan presentere og rapportere vitenskapelige konklusjoner
 • kan analysere faglige problemer på en vitenskapelig måte kan analysere og håndtere kritisk med ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger og arbeide uavhengig av praktiske og teoretiske problemer
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid i et selvstendig spørsmål
 • kan utføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med med gjeldende normer for forskningsetikk
 • kan analysere relevante faglige, faglige og forskningsetiske problemer
 • kan bruke sin kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende uavhengig arbeid og terminologi
 • kan kommunisere om faglige spørsmål, analyser og konklusjoner, både med spesialister og allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og individuelle og gruppeøvelser (noen skal presenteres i klassen) for å sikre en grundig forståelse av hvordan man formulerer en hypotese, planlegge en studie, samle informasjon, analysere informasjonen og presentere funnene i en vitenskapelig rapport. Obligatorisk oppgave: Hver gruppe må presentere 1-2 gruppeøvelser. Studentene forventes å være tilstede minst 80% av tiden.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell rapport. Rapporten leveres digitalt i INSPERA som en pdf-fil.

Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne avlegge eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Obligatorisk virksomhet fra forrige semester kan godkjennes av avdelingen.

Ny- og utsatt eksamen: for studenter med stryk eller lovlig, dokumentert fravær.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BIA3003 2.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
06.12.2023


16:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU