course-details-portlet

TS501115 - Vitenskapsteori og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hva er vitenskap - Historiske filosofiske begreper innen vitenskap - Forholdet mellom grunnleggende forskning, anvendt forskning og aksjonsforskning. Vitenskap, etikk og samfunn - Perspektiver, normer, objektivitet og subjektivitet - Vitenskap og forskningsetikk (inkl. Plagiering, kopiering og misbruk av forskningsresultater) 3. Vitenskap og hypotesetesting - Hypotetisk-deduktiv metode og vitenskaps sirkel- Forskningsplanlegging- Modellering og hypotesetesting basert på empiriske data- Vitenskapelig kommunikasjon og vitenskapelig rapportskriving4. Kvantitativ og kvalitativ forskning - Pålitelighet og gyldighet - Kvantitativ anvendt sannsynlighetsteori Estimering Hypotesetesting - Kvantitativ Konseptualisering av et forskningsintervju Syv stadier av en intervju undersøkelse

Læringsutbytte

Etter å ha bestått eksamen forventes det at kandidaten: - har avansert kunnskap innen vitenskapsteori og forskningsmetoder, og spesialisert innsikt i hypotesetesting basert på empiriske data - er i stand til å samle observerbare, empiriske og målbare bevis underlagt spesifikke prinsipper for resonnement - har omfattende kunnskaper om hvordan man kan presentere og rapportere vitenskapelige konklusjoner-kan analysere faglige problemer på en vitenskapelig måte Etter å ha bestått eksamen forventes det at kandidaten: - kan analysere og håndtere kritisk med ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter - kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger og arbeide uavhengig av praktiske og teoretiske problemer -kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid i et selvstendig spørsmål -kan utføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med med gjeldende normer for forskningsetikk - kan analysere relevante faglige, faglige og forskningsetiske problemer - kan bruke sin kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter - kan formidle omfattende uavhengig arbeid og terminologi - kan kommunisere om faglige spørsmål, analyser og konklusjoner, både med spesialister og allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og individuelle og gruppeøvelser (noen skal presenteres i klassen) for å sikre en grundig forståelse av hvordan man formulerer en hypotese, planlegge en studie, samle informasjon, analysere informasjonen og presentere funnene i en vitenskapelig rapport. Obligatorisk oppgave: Hver gruppe må presentere 1-2 gruppeøvelser. Studentene forventes å være tilstede minst 80% av tiden.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell rapport. Ny- og utsatt eksamen: for studenter med stryk eller lovlig, dokumentert fravær. Obligatorisk virksomhet fra forrige semester kan godkjennes av avdelingen. Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne melde seg opp til eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder. Skriftlig rapport leveres digitalt i INSPERA som en pdf-fil.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BIA3003 2.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
09.12.2022

Innlevering
15.12.2022


15:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
03.05.2023

Innlevering
09.05.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU