course-details-portlet

TS500813 - Human factors

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer A

Faglig innhold

Menneskelige evner
Menneskelig svikt/Human Error
Kognitive funksjoner og last
Fatigue
Ergonomi
Menneske Maskin Interaksjon i operative miljøer
Forskningsmetoder brukt under kartlegging av menneskelige faktorer i krevende operasjoner
Den sosiotekniske system modellen
Menneske og autonomi – hvilke rolle har mennesket i fremtiden?
Introduksjon til Maritime Cyber sikkerhet

Dette kurset legger vekt på de menneskelige evnene i krevende operasjoner, herunder adferd og svikt. Vi ser på hvilke forhold er det som påvirker mennesket i en operativ sammenheng og går i dybden på hvordan vi tar beslutninger under stress og krise, ser på hvordan mennesket feiler og hva som er grunnen til at dette skjer, sett i lys av organisasjonen og omliggende faktorer. Vi ser på helheten, hvilke rolle mennesket har i dag og hvilke roller mennesket vil ha i fremtiden, sett i lys av den autonome utviklingen. Hvordan oppfatter mennesket trusselen fra den virtuelle verden? Vi tar en introduksjon til maritime cyber sikkerhet, sett fra et menneskelig faktor perspektiv.

Læringsutbytte

God kjennskap til hva menneskelig faktor er i en operativ sammenheng, spesielt innen det maritime domenet.
Forstå hva som påvirker mennesket under krevende operasjoner
Inneha avanserkunnskap innen fagfeltet Human Factors – Menneskelige faktorer og ergonomi.
Spesialisert innsikt i menneskelige faktorer innen krevende integrerte operasjoner.
Ha god innsikt i de forskjellige teoriene og metodene som er anvendt innen fagfeltet.
Ha utvidet kunnskap innen menneskets evner med hensyn til fatigue, persepsjon og kognitiv prosessering.
Ha utvidet kunnskap om hvordan ergoinomiske forhold påbirker mennesket og menneskts adferd.
Ha utvidet kunnskap om menneske- maskin- interaksjon og innsikt i viktigheten av hvordan både fysiske brukergrensesnitt, samt software grensesnitt kan påvirke arbeidsflyt og adferd.
Kan analysere faglige problemer på bakgrunn av historie, tradisjoner, egenart og plassering i samfunnet innen det faglige feltet menneskelige faktorer og ergonomi.

Kan kritisk analysere og håndtere ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter innen menneskelige faktorer og ergonomi.

Kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innen menneskelige faktorer og ergonomi og arbeide uavhengig av praktiske og teoretiske problemer.

Kan på en selvstendig måte bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid.

Kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk.

Kan analysere relevante faglige, profesjonelle og forskningsetiske problemer.

Har evnen til å anvende kunnskapen som omhandler praktiske og teoretiske problemer.

Kan bruke sin kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter.

Kan formidle omfattende uavhengig og terminologi av det faglige feltet menneskelige faktorer og ergonomi.

Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen menneskelige faktorer og ergonomi, både med spesialister og allmennheten.

Kan bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser innen menneskelige faktorer og ergonomi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Individuelle og gruppe øvelser som utføresi klasserom og avanserte skipssimulatorer. Noe skal presenteres i plenum.
Bruke av simuleringer og observasjoner for å sikre en grundig forståelse av hvordan teorien kan brukes i realistiske situasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

6 timers individuell skriftlig eksamen
Eksamensregistrering krever at klasseregistrering godkjennes i samme semester. Obligatorisk virksomhet fra forrige semester kan godkjennes av avdelingen.
Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne melde seg opp til eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)

Kursmateriell

Grech, Horberry, Koester, 2008. Human Factors in the Maritime Domian
Vitenskapelige artikler

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 10.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation. Sensurfristen er utsatt og vil være klar mandag 11. januar.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU