course-details-portlet

TS500813 - Menneskelige faktorer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Menneskelige evner

Menneskelig svikt/Human Error

Kognitive funksjoner og last

Fatigue

Ergonomi

Menneske Maskin Interaksjon i operative miljøer

Design thinking

User Centred Design process

Design modenhet i organisasjoner

Forankring av design i ledelse

Forskningsmetoder brukt under kartlegging av menneskelige faktorer i krevende operasjoner

Den sosiotekniske system modellen

Menneske og autonomi

Hvilke rolle har mennesket i fremtiden?

Dette kurset legger vekt på de menneskelige evnene i krevende operasjoner, herunder adferd og svikt. Vi ser på hvilke forhold er det som påvirker mennesket i en operativ sammenheng og går i dybden på hvordan vi tar beslutninger under stress og krise, ser på hvordan mennesket feiler og hva som er grunnen til at dette skjer, sett i lys av organisasjonen og omliggende faktorer. Vi ser på helheten, hvilke rolle mennesket har i dag og hvilke roller mennesket vil ha i fremtiden, sett i lys av den autonome utviklingen. Hvordan oppfatter mennesket trusselen fra den virtuelle verden? Vi ser på viktigheten av å forankre prinsippene rundt design i ledelsen og modenheten av design i organisasjoner.

Praktiske øvelse i simulator for å underbygge teori og det praktisk lar seg gjennomføre.

Læringsutbytte

 • God kjennskap til hva menneskelig faktor er i en operativ sammenheng, spesielt innen det maritime domenet.
 • Forstå hva som påvirker mennesket under krevende operasjoner Inneha avansert kunnskap innen fagfeltet Human Factors
 • Menneskelige faktorer og ergonomi.
 • Spesialisert innsikt i menneskelige faktorer innen krevende integrerte operasjoner.
 • Ha god innsikt i de forskjellige teoriene og metodene som er anvendt innen fagfeltet.
 • Ha utvidet kunnskap innen menneskets evner med hensyn til fatigue, persepsjon og kognitiv prosessering.
 • Ha utvidet kunnskap om hvordan ergonomiske forhold påvirker mennesket og menneskets adferd.
 • Ha utvidet kunnskap om menneske- maskin- interaksjon og innsikt i viktigheten av hvordan både fysiske brukergrensesnitt, samt software grensesnitt kan påvirke arbeidsflyt og adferd.
 • Kan analysere faglige problemer på bakgrunn av historie, tradisjoner, egenart og plassering i samfunnet innen det faglige feltet menneskelige faktorer og ergonomi.
 • Kan kritisk analysere og håndtere ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter innen menneskelige faktorer og ergonomi.
 • Kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innen menneskelige faktorer og ergonomi og arbeide uavhengig av praktiske og teoretiske problemer.
 • Kan på en selvstendig måte bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid.
 • Kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk.
 • Kan analysere relevante faglige, profesjonelle og forskningsetiske problemer.
 • Har evnen til å anvende kunnskapen som omhandler praktiske og teoretiske problemer.
 • Kan bruke sin kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter. Kan formidle omfattende uavhengig og terminologi av det faglige feltet menneskelige faktorer og ergonomi.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen menneskelige faktorer og ergonomi, både med spesialister og allmennheten.
 • Kan bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser innen menneskelige faktorer og ergonomi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Individuelle og gruppe øvelser som utføres i klasserom og skipssimulator. Noe skal presenteres i plenum. Bruke simuleringer og observasjoner for å sikre en grundig forståelse av hvordan teorien kan brukes i realistiske situasjoner. 80% oppmøteplikt i klasserom.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

6 timers individuell hjemmeeksamen.

Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne avlegge eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Obligatoriske arbeidskrav fra forrige semester kan godkjennes av instituttet.

Alle hjelpemidler er tillatt ved eksamen. Også internett. ChatGPT eller andre AI generatorer skal ikke benyttes til å besvare eksamen, men kan benyttes som oppslagsverk. Det må refereres til den orginiale kilden til informasjon i eksamensbesvarelsen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Kursmateriell

Sensemaking in Safety Critical and Complex Situations - Human Factors and Design

Edited By Stig Ole Johnsen, Thomas Porathe, Edition1st Edition, First Published 2021, eBook Published13 October 2021

Sensemaking in Safety Critical and Complex Situations | Human Factors (taylorfrancis.com)

Grech, Horberry, Koester, 2008. Human Factors in the Maritime Domain

Vitenskapelige artikler

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU