course-details-portlet

TS500713 - MSc thesis, professional master

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Skal defineres individuelt

Læringsutbytte

Inneha avansert kunnskap innen ledelsesfeltet (inkludert risiko, problemstillinger og krisehåndtering), og spesialisert innsikt i ledelse av krevende operasjoner. Inneha grundig kunnskap om de vitenskapelige teoriene og metodene som er levert av ledelse (inkludert risiko, problemstillinger og krise) ledelse). Kunne analysere faglige problemer på grunnlag av historie, tradisjoner, egenart og plassering i samfunnet til det faglige ledelsesfeltet (inkludert risiko, problemstillinger og krisehåndtering). Være i stand til å anvende teori undervist i fagene i masterprogrammet til enkelt å løse nye problemer. Være i stand til å planlegge, lede og rapportere krevende operasjoner Være i stand til å relatere teori og begreper til bevis på en systematisk måte, og å trekke passende konklusjoner basert på bevisene. Være i stand til å søke informasjon og etablere ny dybdekunnskap. Kunne analysere og behandle ulike informasjonskilder kritisk og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter. Kunne gjennomføre et uavhengig, men begrenset forskningsbasert utviklingsprosjekt angående krevende operasjoner under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk. Kunne kritisk evaluere eget arbeid i et objektivt og vitenskapelig lys. Kunne analysere relevante faglige, profesjonelle og forskningsetiske problemer. Kunne anvende hans / hennes kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter. Kunne formidle omfattende uavhengig arbeid og terminologi angående ledelse av krevende operasjoner. Være i stand til å kommunisere rundt faglige spørsmål, analyser og konklusjoner om ledelse av krevende operasjoner, både med spesialister og det generelle publikum. Være i stand til å bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser innen ledelse av krevende operasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven skal skrives som en individuell rapport. Studenten vil få oppnevnt en veileder fra NTNU i Ålesund og eventuelt en ekstern veileder fra en bedrift som oppgaven skal/kan skrives for. Avhandlingen vil bli evaluert av en intern og en ekstern sensor.

Obligatorisk oppgave: En forstudierapport med en plan for arbeidet som skal utføres, må leveres innen 3 uker etter oppstartarbeidet.

Et A3-ark som illustrerer arbeidet skal inkluderes i denne forstudien. En mal for denne presentasjonen er tilgjengelig på nettstedet for masterstudiet. Dette arket bør oppdateres når masteroppgaven leveres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav
  • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Masteroppgaven har som hensikt å vise at kandidaten evner å undersøke en problemstilling ut fra faglige retningslinjer. Det vil si at oppgaven skal følge vitenskapelig praksis, inkludert formelle krav til akademisk skriving. Omfanget på oppgaven skal være mellom 70-90 sider og leveres individuelt. Oppgaven skal leveres digitalt i INSPERA.

Vurderingsform for masteroppgaven er vurdering av det skriftlige dokumentet av en intern og en ekstern sensor. Det settes en foreløpig karakter ut fra den skriftlige vurderingen. I etterkant av dette avholdes det en muntlig eksamen. Formålet med muntlig er å gi kandidaten anledning til å klargjøre evt. uklarheter i oppgaven/tydeliggjøre forståelse. Det er det skriftlige dokumentet som ligger til grunn for karakteren, men muntlig fremføring kan føre til at karakteren blir justert. På muntlig eksamen vil du få spørsmål om du ønsker å vite karakteren før muntlig starter. Du får vite endelig karakter i etterkant av muntlig justerende eksamen.

Hvis MA-avhandlingen din får en F eller Fail, kan en ny avhandling eller en betydelig omarbeidet avhandling sendes inn for en ny og endelig evaluering.

Ny- og utsatt eksamen: neste semester.

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
14.12.2023

Innlevering
19.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU