course-details-portlet

TS500713 - MSc thesis, professional master

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Skal defineres individuelt

Læringsutbytte

Inneha avansert kunnskap innen ledelsesfeltet (inkludert risiko, problemstillinger og krisehåndtering), og spesialisert innsikt i ledelse av krevende operasjoner.
Inneha grundig kunnskap om de vitenskapelige teoriene og metodene som er levert av ledelse (inkludert risiko, problemstillinger og krise) ledelse).
Kunne analysere faglige problemer på grunnlag av historie, tradisjoner, egenart og plassering i samfunnet til det faglige ledelsesfeltet (inkludert risiko, problemstillinger og krisehåndtering).
Være i stand til å anvende teori undervist i fagene i masterprogrammet til enkelt å løse nye problemer.
Være i stand til å planlegge, lede og rapportere krevende operasjoner
Være i stand til å relatere teori og begreper til bevis på en systematisk måte, og å trekke passende konklusjoner basert på bevisene.
Være i stand til å søke informasjon og etablere ny dybdekunnskap.
Kunne analysere og behandle ulike informasjonskilder kritisk og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter.
Kunne gjennomføre et uavhengig, men begrenset forskningsbasert utviklingsprosjekt angående krevende operasjoner under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk.
Kunne kritisk evaluere eget arbeid i et objektivt og vitenskapelig lys.
Kunne analysere relevante faglige, profesjonelle og forskningsetiske problemer.
Kunne anvende hans / hennes kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter.
Kunne formidle omfattende uavhengig arbeid og terminologi angående ledelse av krevende operasjoner.
Være i stand til å kommunisere rundt faglige spørsmål, analyser og konklusjoner om ledelse av krevende operasjoner, både med spesialister og det generelle publikum.
Være i stand til å bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser innen ledelse av krevende operasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven kan skrives som en individuell rapport eller som en gruppe på opptil 2 studenter. Studenten(e) vil få oppnevnt en veileder fra NTNU i Ålesund og eventuelt en ekstern veileder fra en bedrift som oppgaven skal/kan skrives for. Avhandlingen vil bli evaluert av en intern og en ekstern sensor.
Obligatorisk oppgave: En forstudierapport med en plan for arbeidet som skal utføres, må leveres innen 3 uker etter oppstartarbeidet. Et A3-ark som illustrerer arbeidet skal inkluderes i denne forstudien. En mal for denne presentasjonen er tilgjengelig på nettstedet for masterstudiet. Dette arket bør oppdateres når masteroppgaven leveres. Skrevet oppgave må leveres. Kandidaten må gjennomføre en muntlig presentasjon og lage en plakat / utstilling av verket. Sensoren og personalet kan stille spørsmål som en del av presentasjonene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Skriftlig avhandling, muntlig presentasjon og plakat / utstilling Hensikten med masteroppgaven er å tjene som en demonstrasjon av studentens ferdigheter. Veileder skal evaluere den fullstendige oppgaven som er sendt inn til evaluering. Som relevant kan andre faktorer som studentens uavhengige bidrag og hans / hennes evne til å holde seg på den avtalte timeplanen vurderes i evalueringsprosessen. Oppgaven skal skrives som en forskningsrapport med sammendrag, konklusjon, litteraturreferanser, tabell av innhold osv. Under utarbeidelse av teksten skal kandidaten gjøre en innsats for å lage en godt arrangert og velskrevet rapport. For å lette evalueringen av oppgaven er det viktig å kryssehenvisning, tabeller og figurer. I tillegg skal søkeren gjennomføre en prøveforelesning på 45 minutter. I prøveforelesningen forventes det at kandidaten presenterer sitt eget arbeid i en vitenskapelig teori og forskningssammenheng. Til slutt vil det bli gjennomført en muntlig høring. Videre skal en 1-sides plakat (A3) som beskriver forskningsomfang, mål, metoder og konklusjoner presenteres. Oppgaven skal leveres i NTNU i Aalesunds Learning Management System INSPERA som en pdf -fil.Hvis MA-avhandlingen din får en F eller Fail, kan en ny avhandling eller en betydelig omarbeidet avhandling sendes inn for en ny og endelig evaluering. Kontinuasjonseksamen: På slutten av neste semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 17:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 10.06.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU