course-details-portlet

TS500213 - Risikohåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Overordnet om risikohåndtering. Risikohåndteringsprosessen (inkl. definisjon, risikoidentifikasjon, risikoevaluering, risiko styring, risiko finansiering, ledelse). Ledelse av en risikohåndteringsprosess. Beslutningstaking under usikkerhet, stress, o.l. (inkl. heuristikker). Det kan være lurt, men er ikke nødvendig, å ta kurset Integrerte operasjoner I: Ledelse av krevende operasjoner før dette kurset.

Læringsutbytte

Studentene skal ha avansert kunnskap innen feltet risikohåndtering og innsikt i beslutningstaking under usikkerhet, ha grundig kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder innen risikohåndtering, kunne anvende kunnskap til nye områder innenfor det akademiske feltet risikohåndtering, kunne analysere faglige problemstillinger på bakgrunn av historie, tradisjoner, særpreg og plass i det akademiske feltet risikohåndtering, kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter innenfor risikohåndtering, kunne analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innen risikohåndtering og kunne arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger, kunne benytte relevante metoder for forskning og vitenskapelig utviklingsarbeid, kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning i samsvar med gjeldende normer for forskning og etikk, kunne analysere relevante akademiske, faglige og forskningsetiske problemer, kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppdrag og prosjekter, kunne kommunisere om akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner innen risikohåndtering, både blant spesialister og allmennheten, samt kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen risikohåndtering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, individuelle og gruppeøvelser. Det er kav om minimum 80% oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurdering: individuell prosjektrapport (min. 10-15 sider) basert på en gjennomført risikohåndteringsprosess. Rapporten leveres digitalt i INSPERA som en pdf-fil.

Obligatoriske arbeidskrav: Studenten må ha 80 % oppmøte i kurset for å kunne avlegge eksamen. Spesielle tilfeller vurderes individuelt ved å sende søknad til Studieprogramleder.

Obligatorisk virksomhet fra forrige semester kan godkjennes av instituttet.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativ maritim ledelse (830MDO)
Operativ maritim ledelse (MLAKMO)

Kursmateriell

Aarset, M.V., Risiko-, problem- og krisehåndtering, TERP, 2016.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Prosjekt 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjekt 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU