TS301211 - Praksis i bedrift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Kandidaten skal arbeide med de oppgaver som bedriften legger opp til. Arbeidet skal tilrettelegges slik at man får bredest mulig innsikt i bedriftens /etatens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål. Arbeidstiden skal være tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Arbeidstiden skal deles likt mellom arbeid med den konkrete analysen, og typisk arbeid i bedriften. Det skrives en kontrakt med arbeidsgiver som sikrer en ansvarlig veileder ved bedriften/etaten og en ansvarlig veileder fra høgskolen.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

fremvise erfaring i å bruke forskjellige metoder til å løse forskningsutfordringer samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innenfor fagområdet.

selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk og kontakt med fagmiljøer

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne beskrive best practice ved å knytte teori opp mot bedriftens praktiske oppgaver

kunne anvende metodeverktøy for å løse relevante teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger

kunne benytte metoder og annet verktøy som er relevant for prosjektet og som bidrar til analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid

finne fram, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og fremstille og drøfte dette slik at det belyser problemstillingen

  

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha utviklet evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

forbedret sine kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter

ha respekt for andre fagområder og fagpersoner

bidra til tverrfaglig arbeid og kunne tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til det aktuelle prosjektet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Kandidaten skal gjennom praksisperioden få økt innsyn og forståelse for hvordan oppgaver løses i bedriftene. Samtidig vil arbeidet med prosjektoppgaven gi erfaring i selvstendig og systematisk prosjektarbeid. Tema for prosjektet bestemmes i et samarbeid med kontaktpersonen i bedriften hvor man har praksisplass. Prosjektinnholdet vil være en kombinasjon av

de ferdigheter og kunnskaper kandidaten har tilegnet seg så langt i studiet.

den erfaring og kunnskap kandidaten har fått ved å arbeide ved bedriften i praksisperioden med varierte praktiske oppgaver.

Veiledning fra ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder ved høgskolen.      

Obligatoriske arbeidskrav:

Mer om vurdering

Rapporten kan skrives på norsk eller engelsk. I tillegg skal kandidaten levere:

Problemdefinisjon

Prosjektplan/ forskningsskisse

Plakat i A3 med presentasjon av prosjektet

Studenten skal benytte 50 prosent av arbeidstiden til å utføre ordinære arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver. Den resterende tiden benyttes til å skrive en utredning utarbeidet i samarbeid med veilederne.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Slutten av neste semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)

Forkunnskapskrav

Bestått og fullført 3 semester av studiet shipping og logistikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering
05.12.2017

Innlevering
15.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.