course-details-portlet

TS301211 - Praksis i bedrift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Kandidaten skal arbeide med de oppgaver som bedriften legger opp til. Arbeidet skal tilrettelegges slik at man får bredest mulig innsikt i bedriftens /etatens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål. Arbeidstiden skal være tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Arbeidstiden skal deles likt mellom arbeid med den konkrete analysen, og typisk arbeid i bedriften. Det skrives en kontrakt med arbeidsgiver som sikrer en ansvarlig veileder ved bedriften/etaten og en ansvarlig veileder fra NTNU.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: fremvise erfaring i å bruke forskjellige metoder til å løse forskningsutfordringer samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innenfor fagområdet. selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk og kontakt med fagmiljøer Læringsutbytte - Ferdigheter: kunne beskrive best practice ved å knytte teori opp mot bedriftens praktiske oppgaver kunne anvende metodeverktøy for å løse relevante teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger kunne benytte metoder og annet verktøy som er relevant for prosjektet og som bidrar til analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid finne fram, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og fremstille og drøfte dette slik at det belyser problemstillingen Læringsutbytte - Kompetanse: ha utviklet evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig forbedret sine kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter ha respekt for andre fagområder og fagpersoner bidra til tverrfaglig arbeid og kunne tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til det aktuelle prosjektet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Kandidaten skal gjennom praksisperioden få økt innsyn og forståelse for hvordan oppgaver løses i bedriftene. Samtidig vil arbeidet med prosjektoppgaven gi erfaring i selvstendig og systematisk prosjektarbeid. Tema for prosjektet bestemmes i et samarbeid med kontaktpersonen i bedriften hvor man har praksisplass. Prosjektinnholdet vil være en kombinasjon av de ferdigheter og kunnskaper kandidaten har tilegnet seg så langt i studiet. den erfaring og kunnskap kandidaten har fått ved å arbeide ved bedriften i praksisperioden med varierte praktiske oppgaver. Veiledning fra ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder ved NTNU.

Departementet har presisert at det er en forutsetning at det ikke betales lønn for det arbeidet som faller inn under utplasseringen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Rapporten kan skrives på norsk eller engelsk.

I tillegg skal kandidaten levere:

  • Problemdefinisjon
  • Prosjektplan/ forskningskisse
  • Plakat i A3 med presentasjon av prosjektet
  • I tillegg er det obligatorisk krav om presentasjon av det ferdige prosjektet Studenten skal benytte 50 prosent av arbeidstiden til å utføre ordinære arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver. Den resterende tiden benyttes til å skrive en utredning utarbeidet i samarbeid med veilederne. Rapporten/utredningen leveres inn digitalt i INSPERA.
  • Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Slutten av neste semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU