course-details-portlet

TS301111 - Operasjon av avanserte fartøy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Fagets temaer vil omfatte relevante emner som er sentrale for at et rederi skal kunne operere et avansert fartøy på en profesjonell og forsvarlig måte. Hovedfokus er rederiet, men også rederiets stakeholders som klassifiseringsselskap, forsikring, finansinstitusjoner, oljeselskap og juridiske  rådgivere. Aktulle emner er:

Befraktning

Ledelse av rederi

Teknisk ledelse

Personalledelse

HRM og QA

Finans og økonomi

Kvalitet og miljø

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

være skikket til å forstå kompleksiteten og mangfoldet i forskjellige maritime operasjoner

identifisere suksessfaktorene for å gjennomføre en sikker maritim operasjon 

behovet for å kunne dokumentere rederiets rutiner innen sikkerhet, miljø og kvalitet.

bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

     

Læringsutbytte - Ferdigheter:

identifisere og forklare kompleksiteten og mangfoldet i forskjellige maritime operasjoner

dokumentere forståelse for utfordringene knyttet til forsvarlig drift og operasjon av et rederi

dokumentere evne til aktiv bruk av rederiets sikkerhetstyringssystem (SMS)

beskrive suksessfaktorene for å gjennomføre en avansert og sikker operasjon 

vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner

     

Læringsutbytte - Kompetanse:

evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritime operasjoner og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere

delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Kurset vil være en blanding av tradisjonelle forelesninger, samt ukes seminarer, i form av rollespill på spesifikke emner med obligatorisk tilstedeværelse og cases som studentene løser gruppevis og som framlegges i plenum til diskusjon. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Det kreves minimum 80% fremmøte i den timeplanfestede undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Studentene skal utarbeide maksimalt 3 gruppearbeider som samles i en mappe. Deltakerne i hver gruppe får samme bedømmelse. Besvarelsen fra mappen teller 100 %. Alle gruppearbeidene må være bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Forkunnskapskrav

Kompetanse tilsvarende første 2 år av studiet shipping management.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Nautikk
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
06.04.2021

Innlevering
13.04.2021


16:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU