TS300717 - Strategi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

. Visjon, forretningside, og verdivalg

. Situasjonsanalyse

. Eksternanalyse

. Strategisk veivalg

. Praktiske eksempel

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap
• redegjøre for begrepsapparatet til strategi
• dokumentere inngående kunnskap innenfor fagområde strategi
• bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
• selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis
Læringsutbytte - Ferdigheter
• detaljert beskrive beskrive strategi som et nødvendig styringsverktøy
• gi eksempler på praktisk strategiarbeide
• gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner
• bidra aktivt ved utformingen av strategier og budsjett for foretak
Læringsutbytte - Generell kompetanse
• innsikt mht. sammenhengen mellom strategi og budsjettering
• kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.
• evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig.
• kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeide, selvstudieum

Mer om vurdering

Kandidaten skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. Begge delene må bestås.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TS201213 4.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.