course-details-portlet

TS300717 - Strategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer
Mappevurdering 40/100 ALLE

Faglig innhold

-Visjon, forretningside, og verdivalg -Situasjonsanalyse -
Eksternanalyse -Strategisk veivalg -Praktiske eksempel

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap
• redegjøre for begrepsapparatet til strategi
• dokumentere inngående kunnskap innenfor fagområde strategi
• bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
• selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis
Læringsutbytte - Ferdigheter
• detaljert beskrive beskrive strategi som et nødvendig styringsverktøy
• gi eksempler på praktisk strategiarbeide
• gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner
• bidra aktivt ved utformingen av strategier og budsjett for foretak
Læringsutbytte - Generell kompetanse
• innsikt mht. sammenhengen mellom strategi og budsjettering
• kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.
• evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig.
• kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeide, selvstudieum

Mer om vurdering

Mappe (40%) Skriftlig eksamen (60%) Studentene skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes studentene på grunnlag av en 3 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må bestås. Utsatt eksamen (Ny og utsatt eksamen):Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som utsatt eksamen.Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved ny og utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave løses.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TS201213 4.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Nautikk
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Mappevurdering 40/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig eksamen 60/100 E 24.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 40/100 ALLE

Utlevering 29.03.2021

Innlevering 07.04.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 28.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU