course-details-portlet

TS300717 - Anvendt Maritim Strategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

 • Visjon, forretningside, og verdivalg
 • Situasjonsanalyse
 • Eksternanalyse
 • Strategisk veivalg
 • Praktiske eksempel

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

 • Redegjøre for begrepsapparatet til strategi
 • Dokumentere inngående kunnskap innenfor fagområde strategi.
 • Bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
 • Selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med den maritime næring, bedriftspresentasjoner og ved revisjon av egen praksis.

Læringsutbytte - Ferdigheter:

 • Detaljert beskrive strategi som et nødvendig styringsverktøy.
 • Gi eksempler på praktisk strategiarbeid i den maritime næring.
 • Gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner.
 • Bidra aktivt ved utformingen av strategier.

Læringsutbytte - Generell kompetanse:

 • Innsikt mht. sammenhengen mellom strategi og budsjettering
 • Kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper.. og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.
 • Evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, selvstudium, diskusjon internt i gruppen og med bedriftsstrateger.

Forelesningene vil inneholde bedriftspresentasjoner hvor strateger gir en innføring i sin bedrifts strategi og dens rolle i dette.

Obligatoriske arbeidskrav:

Det kreves minimum 80% fremmøte i den timeplanfestede undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% oppmøte til timeplanfestet undervisning

Mer om vurdering

Mappeeksamen (100%) Studentene skal utarbeide ett gruppearbeide og alle deltakerne i hver gruppe får samme karakter. Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved ny og utsatt eksamen. Hvis studentene venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave løses. Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TS201213 4.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Nautikk
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
10.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU