course-details-portlet

TS300222 - Lean og Agile Metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer D

Faglig innhold

Hva lean og agile metoder er og hvordan de kan benyttes i maritim næring. PDCA og kontinuerlig forbedring. Systemtenkning og helhetlig kunnskapssystem (SoPK). Lean metodikk og verktøy, samt anvendelse av disse metodene i prosjekter. Implementering av lean og lean tenking i organisasjoner i prosjektbasert industri. Agile metoder og motstrielser (ambidexterity). Agile team og agile organisasjoner. Agile metoder. Hvordan lean og agile metoder kan brukes i fellesskap.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal kunne dokumentere kjennskap til bakgrunnen til lean metodikk og agile metoder og hvordan lean og agile metoder kan benyttes i prosjekter og prosjektbasert industri. Studenten skal videre kunne dokumentere kjennskap til bruk av de prosesser, verktøy, metoder og begreper som benyttes innenfor lean og agile metoder. Ha kunnskap om hvordan lean og agile metoder kan benyttes innenfor innovasjon og produktutvikling.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne forstå, samt kunne bruke grunnleggende metoder i prosjekter og i maritim næring og industri. Videre skal studenten ha innsikt i hva de muligheter og begrensinger som lean og agile metoder har innenfor prosjekter og prosjektbasert industri. Studenten skal kunne lede og utøve gode prosesser relatert til lean og agile metoder innenfor prosjektbasert industri.

Kompetanse:

Forståelse for hva lean og agile metoder er og forstå hvilke muligheter og begrensinger som de to ‘filosofiene’ her. Studenten skal ha forståelse og kunnskap om de ulike metodene og verktøy som anvendes innenfor lean og agile metoder. Studenten skal videre kunne skille mellom hvordan lean og agile metoder og verktøy skiller seg fra tradisjonelle metoder og verktøy i prosjektgjennomføring. Studenten skal ha kompetanse om hvilke utfordringer implementering av lean og agile metoder kan ha i bedrifter i den maritime næringen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeøvinger, presentasjoner og plenumsdiskusjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Krav om minimum 80% fremmøte i den timeplanfestede undervisningen

Mer om vurdering

Det kreves minimum 80% fremmøte i den timeplanfestede undervisningen

3 timers individuell skoleeksamen (60%) + Mappe (40%).

Studentene skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. Både eksamen og mappe må bestås.

Ny og utsatt eksamen: Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som utsatt eksamen. Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrete arbeider ved ny og utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave leveres. Studenten har rett til ny- og utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Prosjektadministrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G331 Gnisten/Fagskolen 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU