course-details-portlet

TS200416 - Risikohåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Risikohåndteringsprosessen

Definisjon

Risikoidentifisering  

Risikoevaluering

Risikobehandling

Beslutninger og risiko

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

har kunnskap innenfor fagområdet risikohåndtering

har kjennskap til de vitenskapelige metoder innen  risikohåndtering

kan anvende kunnskap fra fagfeltet  risikohåndtering

kan analysere faglige problemer på grunnlag av metode fra fagfeltet  risikohåndtering

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere faglige argumenter innenfor risikohåndtering

kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor  risikohåndtering og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer

kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdet risikohåndtering

Læringsutbytte - Kompetanse:

kan analysere relevante faglige, profesjonelle og forskningsetiske problemstillinger

kan bruke hans / hennes kunnskaper og ferdigheter på nye områder 

kan kommunisere med bruk av terminologi fra fagfeltet  risikohåndtering

kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet  risikohåndtering, både med spesialister og allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, individuelle og gruppeøvelser    

Obligatoriske arbeidskrav:

1 obligatorisk innlevering må være godkjent for å gå opp til eksamen. Bestemmelse om innhold, tidsrom og innlevering av gruppearbeidet gis av faglærer, og besvarelsen skal være innlevert til angitt dato.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
  • Risikoanalyse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 24.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider (1) 100/100

Innlevering 28.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU