TS200314 - Maritim logistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer
Mappevurdering 60/100

Faglig innhold

Sammenheng mellom mål, strategi og handlingsplan

Kommersiell styring av virksomheten

Styring ved hjelp av erfaringstall

Valg av transportmidler

Hvordan styrer vi innkjøpene?

Utvikling av leverandørsamarbeid

Innkjøpsfunksjonen rolle i organisasjonen

Hvordan gjennomføre konkurranseutsetting?

Hvordan måle effekt av tiltak innen innkjøp

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

Læringsutbytte - Ferdigheter:

gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner

bidra aktivt ved utformingen av strategier og budsjett for foretak

Læringsutbytte - Kompetanse:

kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig.

kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, gruppeøvinger

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av  obligatorisk gruppearbeide i løpet av semesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers individuell skoleeksamen (40%)

Mappen (60 %)

Studentene skal utarbeide 1 gruppearbeid  i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter.  Både eksamen og mappe må bestås.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som utsatt eksamen.Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen, må ny oppgave løses.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Forkunnskapskrav

TS200214 Offshore innkjøp og logistikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 40/100 09:00
Vår ORD Mappevurdering 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.