course-details-portlet

TS200314 - Bærekraftig maritim logistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 40/100 ALLE
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer

Faglig innhold

Sammenheng mellom mål, strategi og handlingsplan

Kommersiell styring av virksomheten

Styring ved hjelp av erfaringstall

Valg av transportmidler

Hvordan styrer vi innkjøpene?

Utvikling av leverandørsamarbeid

Innkjøpsfunksjonen rolle i organisasjonen

Hvordan gjennomføre konkurranseutsetting?

Hvordan måle effekt av tiltak innen innkjøp

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
om internasjonale og nasjonal regler og forskrifter for å bidra til en bærekraftig og miljøvennlig utvikling
selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis.

Læringsutbytte - Ferdigheter:
anvende grunnleggende teorier og resultat av anvendt forskning til å bidra til å planlegge og lede en bærekraftig maritim logistikk-kjede.
gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner
bidra aktivt ved utformingen av strategier og budsjett for foretak

Læringsutbytte – Kompetanse:
kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.
evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig. kunnskaper omkring tilrettelegging for bærekraftige nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning, gruppeøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers individuell skoleeksamen (60%)

Mappen (40 %)

Studentene skal utarbeide 1 gruppearbeid  i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter.  Både eksamen og mappe må bestås.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som utsatt eksamen.Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen, må ny oppgave løses.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Forkunnskapskrav

TS200214 Maritime innkjøp

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Mappevurdering 40/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig eksamen 60/100 KALKULATOR 25.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 40/100 ALLE

Innlevering 14.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU