course-details-portlet

TS200314 - Forsyningskjede og transportlogistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer D
Mappe 40/100

Faglig innhold

 • Typer materialflyt i logistikk
 • Logistikkytelsesmålesystem i maritim sektor
 • Prognoser, lagerstyring, produksjonsplanlegging, distribusjon og innkjøp innen maritim logistikk
 • Verdi av IKT i maritim logistikk
 • Verdiskaping i den maritime næringen innenfor forsyningskjedeperspektiv
 • Bærekraftig maritim logistikk som en konkurransedyktig strategi
 • Generiske forsyningskjedestrategier og relaterte konsepter
 • Returlogistikk og sirkulærøkonomiprinsipper
 • Miljøspørsmål i transportsektoren
 • Havner som innfallsporter for varer for eksport og import
 • Intermodal transport og containerisering

Læringsutbytte

 • Læringsutbytte - Kunnskap: Bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter. Om internasjonale og nasjonal regler og forskrifter for å bidra til en bærekraftig og miljøvennlig utvikling. Selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis. Læringsutbytte - Ferdigheter: Anvende grunnleggende teorier og resultat av anvendt forskning til å bidra til å planlegge og lede en bærekraftig maritim logistikk-kjede. Gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner bidra aktivt ved utformingen av strategier og budsjett for foretak. Læringsutbytte - Kompetanse: Kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet. Evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig. Kunnskaper omkring tilrettelegging for bærekraftige nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesning, gruppeøvinger

Mer om vurdering

3 timers individuell skoleeksamen (60%) Mappen (40 %) Studentene skal utarbeide 1 gruppearbeid i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. Både eksamen og mappe må bestås.

Ny og utsatt eksamen: det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som utsatt eksamen. Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen, må ny oppgave løses. Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Forkunnskapskrav

TS200214 Maritime innkjøp.

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Mappe 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU