TPK5165 - Pålitelighetsstyring i produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset omhandler styring av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet (RAMS) ved produktutvikling. Krav og metoder for å ivareta RAMS igjennom ulike faser av en produktutvikling dekkes. Sentrale tema er: Metoder og standarder for brukes for å utlede RAMS krav, utvikling av spesifikasjoner for RAMS krav - på ulike detaljnivåer, allokering av RAMS krav ned på delsystemer og komponenter, design for pålitelighet, metoder for å bestemme sentrale parametre for pålitelighet, prinsipper og metoder for pålitelighetstesting, prinsipper og metoder for pålitelighetsforbedring, metoder for kvalifisering av ny teknologi, analyse av levetidskostnader, og strategier for å bestemme garanti for produkter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan en kan ta hensyn til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet og sikkerhet (RAMS) i design og utvikling av et produkt eller et system.

Ferdigheter:
Studentene skal opparbeide ferdigheter som gjør at de kan gå inn i et utviklingsteam. Studentene skal også bli i stand til å finne frem til og bruke sentrale standarder og regelverk av betydning for RAMS.

Generell kompetanse (holdninger):
Studentene skal få forståelse for at tverrfaglig samarbeid er viktig for å løse RAMS-utfordringer. Studentene skal se at produktutvikling også kan gi etiske og miljømessige utfordringer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og enkeltstående øvinger. En litt større gruppeøving i anvendelse av teori og metoder er gjort obligatorisk og teller 30% av eksamensbedømmelsen. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

4 øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår gruppeøving som teller 30 % og skriftlig eksamen som teller 70 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.
Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen), kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kurskompendium som kan lastes ned fra It's Learning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4260 2.5 01.09.2010 31.08.2011
TMR4265 2.5 01.09.2010 31.08.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100 A
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 C 09.12.2017 09:00 F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.