course-details-portlet

TPK5160 - Risikoanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 4 timer A
Arbeider 40/100 1 semestre A

Faglig innhold

Definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor risikoanalyse. Mål for risiko. Akseptkriterier. Kvalitative og kvantitative metoder for risikoanalyse, som grovanalyse, HAZOP, feiltreanalyse, hendelsestreanalyse. Konsekvensanalyse. Analyse av menneskelige feilhandlinger og organisatoriske faktorer. Barriereanalyse. Datakilder og usikkerhet. Regelverk, standarder og retningslinjer. Risikoreduksjon og kost/nytte-analyser. Risikoindikatorer og risikokontroll. Risikoanalyser innenfor ulike bransjer og anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal ha bred kunnskap om hva en risikoanalyse er, stegene i prosessen ved gjennomføring av risikoanalyse samt vanlige metoder som benyttes.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å gjennomføre risikoanalyser av ulike problemstillinger og tolke og presentere resultatene fra analysen som et bidrag i beslutninger om risiko.

Generell kompetanse: Studentene skal ha forståelse for problemstillingene rundt bruk av risikoakseptkriterier og hvordan risikoanalyse kan brukes og misbrukes

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og enkeltstående øvinger. En litt større gruppeøving i anvendelse av metoder er gjort obligatorisk og teller 40% av eksamensbedømmelsen. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår gruppeøving som teller 40 % og skriftlig eksamen som teller 60 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.
Obligatorisk aktivitet (prosjektarbeid) fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.
Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

M Rausand: Risk Assessment: Theory, Methods and Applications, Wiley 2011.
Center for Chemical Process Safety: Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, Second Edition, Wiley 2010.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Brannteknikk
 • HMS - Helse, miljø og sikkerhet i tungindustrien
 • Produksjonsledelse og industriell sikkerhet
 • Energi- og prosessteknikk
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Marin driftsteknikk
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Driftssikkerhet - Maskinkonstruksjon
 • Sikkerhetsteknikk
 • Maskinkonstruksjon - sikkerhetsteknikk
 • Driftsteknikk
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk
 • Verkstedteknikk - driftssikkerhet
 • Verkstedteknikk - risikoanalyse
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Marin prosjektering
 • Akvakulturteknologi
 • Risikoanalyse
 • Marine fag
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 60/100 A

Utlevering 09.06.2021

Innlevering 09.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 60/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU