TPK5160 - Risikoanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor risikoanalyse. Mål for risiko. Akseptkriterier. Kvalitative og kvantitative metoder for risikoanalyse, som grovanalyse, HAZOP, feiltreanalyse, hendelsestreanalyse. Analyse av menneskelige feilhandlinger og organisatoriske faktorer. Barriereanalyse. Datakilder og usikkerhet. Regelverk, standarder og retningslinjer. Risikoreduksjon og kost/nytte-analyser. Risikoindikatorer og risikokontroll. Risikoanalyser innenfor ulike bransjer og anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal ha bred kunnskap om hva en risikoanalyse er, stegene i prosessen ved gjennomføring av risikoanalyse samt vanlige metoder som benyttes.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å gjennomføre risikoanalyser av ulike problemstillinger og tolke og presentere resultatene fra analysen som et bidrag i beslutninger om risiko.

Generell kompetanse: Studentene skal ha forståelse for problemstillingene rundt bruk av risikoakseptkriterier og hvordan risikoanalyse kan brukes og misbrukes

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og enkeltstående øvinger. En litt større gruppeøving i anvendelse av metoder er gjort obligatorisk og teller 40% av eksamensbedømmelsen. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår gruppeøving som teller 40 % og skriftlig eksamen som teller 60 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.
Obligatorisk aktivitet (prosjektarbeid) fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.
Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

M Rausand: Risk Assessment: Theory, Methods and Applications, Wiley 2011.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4130 3.7 01.09.2013 31.08.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100 A
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 28.05.2018 09:00 E3 , E4 , E5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.