course-details-portlet

TPK5160 - Risikoanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 40/100 A
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor risikoanalyse. Mål for risiko. Akseptkriterier. Kvalitative og kvantitative metoder for risikoanalyse, som grovanalyse, HAZOP, feiltreanalyse, hendelsestreanalyse. Konsekvensanalyse. Analyse av menneskelige feilhandlinger og organisatoriske faktorer. Barriereanalyse. Datakilder og usikkerhet. Regelverk, standarder og retningslinjer. Risikoreduksjon og kost/nytte-analyser. Risikoindikatorer og risikokontroll. Risikoanalyser innenfor ulike bransjer og anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal ha bred kunnskap om hva en risikoanalyse er, stegene i prosessen ved gjennomføring av risikoanalyse samt vanlige metoder som benyttes.

Ferdigheter:

Studentene skal være i stand til å gjennomføre risikoanalyser av ulike problemstillinger og tolke og presentere resultatene fra analysen som et bidrag i beslutninger om risiko.

Generell kompetanse:

Studentene skal ha forståelse for problemstillingene rundt bruk av risikoakseptkriterier og hvordan risikoanalyse kan brukes og misbrukes

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og enkeltstående øvinger. En litt større gruppeøving i anvendelse av metoder er gjort obligatorisk og teller 40% av eksamensbedømmelsen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I delene inngår gruppeøving som teller 40 % og skriftlig eksamen som teller 60 %. Vurdering av delene angis med bokstavkarakterer i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.

Obligatorisk aktivitet (prosjektarbeid) fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen arrangeres i august.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen (under forutsetning av at emnet ikke har endret vurderingsordning). Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Kursmateriell

Informasjon om kursmateriell på den første dagen av forelesningene.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Brannteknikk
 • HMS - Helse, miljø og sikkerhet i tungindustrien
 • Produksjonsledelse og industriell sikkerhet
 • Energi- og prosessteknikk
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Marin driftsteknikk
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Driftssikkerhet - Maskinkonstruksjon
 • Sikkerhetsteknikk
 • Maskinkonstruksjon - sikkerhetsteknikk
 • Driftsteknikk
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk
 • Verkstedteknikk - driftssikkerhet
 • Verkstedteknikk - risikoanalyse
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Marin prosjektering
 • Akvakulturteknologi
 • Risikoanalyse
 • Marine fag
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU