course-details-portlet

TPK5120 - Grunnleggende modellutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Arbeider 25/100
Arbeider 25/100
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Industrielle systemer som biler, tog, fly, onshore og offshore prosessanlegg er mer og mer komplekse. For å møte denne kompleksiteten, designer de ulike ingeniørdisiplinene modeller. Komplekse systemer leveres med flere titalls om ikke hundrevis av modeller. Disse modellene brukes ikke bare på planleggingsstadiet, men også for markedsføring, drift og til og med avvikling.

Målet med dette kurset er å introdusere grunnleggende elementer av vitenskapen bak modeller og prosjektering av modeller. Etter en generell innføring i modell-basert Systems Engineering, er emnet delt inn i tre deler.

Første del introduserer begreper og verktøy for å løse problemer. Denne delen vil bestå av en introduksjon til "constraint satisfaction problems", "exploration methods", optimaliseringsmetoder og "computational complexity issues".

Andre del introduserer teknikker for diskrete hendelser som brukes til å modellere dynamiske systemer. På høyt abstraksjonsnivå, kan ethvert system anses som styrt av diskrete hendelser: systemet kan være i en rekke tilstander og endringer av tilstand skyldes ulike hendelser. Denne delen vil introdusere grafbaserte modelleringsteknikker, "state automata" og sannsynlighetstolkninger av hendelser.

Tredje og siste del, vil presentere konsepter for å strukturere og behandle modeller. Alle modeller av komplekse systemer kan ikke være enkel. Kompleksiteten kan ikke elimineres. Derfor må modellene være strukturert. Struktureringsmekanismer spiller også en viktig rolle i opprettholdelsen av modeller gjennom livssyklusen til systemer (som kan strekke seg over flere tiår). Derfor vil det bli gitt en innføring i grunnleggende modelleringsspråk og strukturering av paradigmer. Dette inkluderer "object-orientation" and "prototype-orientation".

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kurset skal gi studentene erfaring med ulike modelleringsteknikker og modelleringsverktøy, samt det vitenskapelige grunnlaget for disse teknikkene og verktøyene.

Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å utforme en modell. Studentene skal også kunne benytte avanserte teknikker for å vurdere modellen, og for å trekke ut relevant informasjon fra analysen.
 
Generell kompetanse:
Kurset skal gjøre studentene kjent med flere modelleringsteknikker som kan brukes i en bred engineering-sammenheng. Kurset skal hjelpe dem til å velge passende modellerings rammeverket når de vil møte et teknisk problem i sitt yrkeslivet, enten i industrien eller i akademia.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger vil gjennomgå konsepter og teknikker for modellering. Caser blir brukt for viktige temaer. Øvinger utføres kollektivt under forelesningene. Studenter vil også få øvinger som utføres utenom forelesninger.

Et obligatorisk prosjekt skal gjennomføres, og vil telle 30% i evalueringen.

Forelesningene og kollektivt arbeid er på engelsk. Studentene står fritt til å velge norsk eller engelsk for skriftlige øvelser og prosjektrapporten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår prosjektrapport som teller 30 % og skriftlig eksamen som teller 70 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.
Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesninger og slides.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100

Innlevering 15.05.2021

Innlevering 23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU