TPK5115 - Risikostyring i prosjekter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 30/100 1 semestre
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Begrepsapparat knyttet til risiko og usikkerhet i prosjekter. Hovedelementer av risikostyring som konsept for håndtering av risiko og usikkerhet i prosjekter. Gjennomgang av sentrale praktiske metoder for identifisering og analyse av risiko og usikkerhet. Kvantitativ modellering av tid og kostnad i prosjekter. Beslutningsteori. Kostnadsanalyse i et levetidsperspektiv. Statistiske metoder for å estimere parametre i modellparametre. Bruk av ekspertvurderinger for å fastsette modellparametre. Eksempelstudier knyttet til revisjonsstanser.

Læringsutbytte

Kunnskap: Grunnleggende innsikt i det teoretiske fundamentet for risikostyring i prosjekter.

Ferdigheter: Kunne gjennomføre praktiske risikoanalyser for å identifisere, strukturere og modellere risiko. Beherske metoder for å foreta avveininger i forhold til risiko. Beherske metoder for å fastsette parametere som benyttes i modellene.

Generell kompetanse (holdninger): Forstå viktigheten av risikostyring i prosjektsammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semesteroppgave som teller 30 % og skriftlig eksamen som teller 70 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.
For adgang til avsluttende eksamen kreves obligatoriske øvinger.
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.
Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kurskompendium som kan lastes ned fra Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK5110 3.7 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 C 01.12.2017 09:00 KJL1 , R D1-185 Datasal , E5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.