course-details-portlet

TPK4950 - Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 20 uker

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal studenten ha generell og primært teoretisk kunnskap innen faggruppens fagområder og anvende dette på en teoretisk eller industrirettete oppgaver.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten har ferdigheter om

  • Gjennomføre et selvstending forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.
  • Vurdere analyseverktøy, metoder, konsepter, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
  • Vurdere og forutsi teknologiske, etiske og samfunnsmessige effekter av eget arbeid.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om og kunne

  • Arbeide selvstendig eller i gruppe med teknologiske og vitenskapelige oppgaver av høy kompleksitet og viktighet.
  • Kommunisere effektivt med kolleger om eget arbeid, drive kunnskapsformidling, gjøre vurderinger og komme med presise konklusjoner både for fagfolk og ikke-spesialister.
  • Skrive velstrukturerte og entydige faglige rapporter og bidra til vitenskapelige publikasjoner og anbefalinger.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi. Ved gruppebasert oppgave skal studenter og veileder avtales (fortrinnvis ved oppstart) om vurderingen skal være individuell eller felles.

Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment. Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul.

Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Forkunnskapskrav

TPK4120 Industriell sikkerhet og pålitelighet og TPK4550 Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold, fordypningsprosjekt eller tilsvarende. I tillegg kreves ett av fordypningsemnene TPK5170 Design og pålitelighetsvurdering av digitaliserte sikkerhetssystemer eller TPK4450 Datadrevet prognose og prediktivt vedlikehold eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4900 30.0 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
10.06.2024


11:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU