course-details-portlet

TPK4195 - Verkstedteknisk måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Verkstedteknisk måleutstyr, måling med koordinatmålemaskin og laser-tracker, måling av overflater, måleusikkerhet, geometriske toleranser for maskinkonstruksjon og dimensjonskontroll, toleranseberegninger, statistisk prosesskontroll, filtrering av måledata, testing av verktøymaskiner.

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskap om måleutstyr og målemetoder som benyttes for verkstedteknisk måling. Man skal kjenne vanlige prinsipper for målsetting og toleransesetting på maskintegning, og forstå hvilke målemetoder som kreves. Studentene skal forstå hvilke krav som stilles til utstyr og måleteknisk kompetanse i en moderne produksjonsbedrift. Studentene skal ha kjennskap til sammenhengen mellom geometriske produktspesifikasjoner, bearbeidingsmetode og målemetode.

Studentene skal kunne benytte vanlig måleutstyr og gjennomføre målinger ved hjelp av koordinatmålemaskin. Man skal kunne estimere måleusikkerhet ved bruk av grunnleggende statistiske metoder og ved Monte Carlo-simuleringer. Studentene skal kunne beregne toleransekjeder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger og labøvinger. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenten skal ha bestått alle deler av vurderingen for å få bestått karakter i emnet. Utsatt eksamen både i mai/juni og august, det er kun mulig å melde seg til en av utsatt-eksamenene.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskap om maskintegning og produksjonsteknologi. Grunnleggende kunnskap i statistikk.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjonsteknologi
  • Maskinkonstruksjon
  • Verkstedteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU