course-details-portlet

TPK4185 - Industriell systemdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 75/100 4 timer
Arbeider 25/100 1 semestre A

Faglig innhold

Utvikling og produksjon av produkter skjer i stadig mer komplekse systemer. Helhetsforståelse og systemtenkning er derfor viktig i moderne produksjon. Emnet presenterer et metodisk rammeverk basert på systems engineering prosessen for å planlegge, analysere og utvikle industrielle systemer, for eksempel produkter, fabrikker og prosessanlegg, driftsprosesser, informasjonssystemer og verdikjeder. Det gis en grunnleggende innføring i de ulike fasene i systemets livsløp, med fokus på systemdesign, fra konseptfase til produksjonsfase. Sentrale tema i emnet vil være: Interessentanalyse, utvikling av kravspesifikasjon, funksjonsanalyse, konseptuel design, detaljert design og planlegging for produksjon, systemtesting, drift, systemsikkerhet, vedlikehold og gjenbruk. I tillegg presenteres analysemetoder, referansemodeller og prestasjonsmål som kan benyttes i de ulike livsfasene. Emnet omfatter også begrepet bærekraftighet og hvordan miljøaspekter kan integreres i systemutviklingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Ved slutten av dette kurset skal studenten være i stand til å forklare sammenhengen mellom systemtenkning og systemteknikk; vil være i stand til å forklare hvordan vee-modellen gir et veikart for systemteknikk praksis; vil være i stand til å anvende systemteknikk praksis til et prosjekt; og evaluere et prosjekt for kvaliteten på sine prosesser.


Ferdigheter:
Ved slutten av dette kurset skal studenten være i stand til å identifisere og øve vaner systemer tenkere; identifisere og dokumentere system elementene og deres grensesnitt; designe en fabrikk layout eller produksjonsprosessen; og kritisk vurdere prosjektering kvaliteten på en produsert system.


Generell kompetanse (holdninger):
Ved slutten av dette kurset skal studenten kunne anvende kunnskap om industrielle systemteknikk til et prosjekt som krever tverrfaglig og flerkulturelt samarbeid; vil være i stand til å spore sine fremgang, risiko og risiko begrensninger aktiviteter underveis; og kan kommunisere og forklare bidragene fra systemteknikk til systemutvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger basert på relevant teori, metoder og industrielle case. Undervisningsspråk er engelsk, men dersom alle studenter behersker norsk, gis undervisningen på norsk. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeider

Mer om vurdering

For adgang til avsluttende eksamen kreves 2/3 av de avholdte øvingene godkjent.

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår øvinger som teller 25 % og skriftlig eksamen som teller 75 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med karakter bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Produksjonssystemer
 • Designmetodikk
 • Industriell økologi
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk
 • Informasjonssystemer
 • Industriell økonomi
 • Integrert bygningsteknologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 75/100

Utlevering 14.05.2020

Innlevering 14.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU