course-details-portlet

TPK4165 - ERP og PLM systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Oppbygging og funksjonalitet i Enterprise Resource Plannng (ERP) systemer: sales and operations planning, hovedplanlegging, material requirement planning, kapasitetsplanlegging, prognoser, og lagerstyring. Funksjonalitet, parametersetting, og modifikasjon av ERP-systemet Microsoft AX: produktstruktur, kunde, leverandør, hovedplanlegging, produksjon, lagerstyring, kostnadsregnskap. Arbeidsmetodikk ved analyse og implementering av ERP-systemer: behovsanalyse, kravspesifikasjon, modifiseringsspesifikasjon, bruker case. Oppbygging og funksjonalitet i Product Life Cycle (PLM) systemer, illustrert gjennom PLM systemet Teamcenter: item management, dokument håndtering, produktstrukturer, versjonskontroll, arbeidsflyt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene vil lære om oppbygning, funksjonalitet, og modifisering av ERP- og PLM-systemer, samt få kunnskap om behovsanalyse og strategiske vurderinger ved implementering av slike systemer.

Ferdigheter:
Emnet vil gi studentene ferdigheter til å arbeide som konsulent eller IT-leder ved bedrifters anskaffelse, implementering og optimalisering av ERP- og PLM-systemer.

Generell kompetanse (holdninger):
Forstå IKT sin rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, og kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

For adgang til avsluttende eksamen kreves 2/3 av de avholdte øvingene godkjent.

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semesteroppgave som teller 40 % og skriftlig eksamen som teller 60 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med karakter bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Arnold, J.T.R., Chapman,S.N., Clive, L.M. (2011) Introducton to Materials Management. Pearson International Edition

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktutvikling
  • Produksjonsledelse og styring
  • Informasjonssystemer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU