course-details-portlet

TPK4164 - Skipsbygging og kundespesifikk produksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg bygging av skip og andre engineer-to-order produkter fra et systemperspektiv. Hovedvekt er på den maritime industrien, som i tillegg til skip også bygger for eksempel plattformer, merder, trustere og propeller, tanker, kraner, og vinsjer.

Hele prosessen vil bli belyst, inkludert prosjektering, design, engineering, innkjøp, fysisk produksjon, igangkjøring og testing, ettermarkedstjenester, og avvikling. Faget tar et norsk perspektiv, med høyt kostnadsnivå, flate hierarkiske strukturer og kompetente, autonome arbeidere, og én-stykksproduksjon av teknologisk avanserte, innovative, og kundetilpassede løsninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført fag skal studentene ha den generelle kunnskap som de fleste i engineer-to-order industrier bør ha, med utgangspunkt i bygging av skip og andre maritime konstruksjoner og utstyr. Fokus ligger på konkurransefremmende faktorer for engineer-to-order industri i Norge og land med lignende rammebetinglser.

De skal ha tilegnet seg både grunnleggende kunnskap og nyere konsept og perspektiv, inkludert:

 • Oppbygning og omfang av engineer-to-order industrier, med fokus på den maritime klyngen
 • Hvordan byggeprosjekter utvikles fram til en kontrakt og kontraktsspesifikasjon.
 • Hovedinnholdet i de ulike "støtteprosessene", som salg, design, konstruksjon, innkjøp og materialstyring, og hvordan de henger sammen
 • Støtteprosessenes betydning for å oppnå effektiv produksjon
 • Hvordan design og tekniske løsninger påvirker totalkostnader (spesielt innkjøp og produksjon. De viktigste kostnadsdriverne fra designfasen, både for utrustning og skrogbygging
 • Hovedtrinnene i fysisk produksjon, inkludert et overblikk over relevant produksjonsteknologi
 • Byggestrategier, tidlig og effektiv utrustning, soneorientert skipsbygging og tiltak for økt effektivitet i produksjonsfasen
 • Kundeordredekoblingspunkt, standardisering og modulserisering i engineer-to-order
 • Planlegging og styring, inkludert lean produksjon, i engineer-to-order
 • Automatisering av engineer-to-order produksjon
 • IKT og digitalisering i engineer-to-order
 • Verdikjedestyring og koordinering i skipsbygging
 • Lokalisering, grad av vertikal integrasjon og leverandørrelasjoner
 • Prestasjonsmåling og benchmarking
 • Et forretnings- og markedsperspektiv på skipsbygging og maritim industri

Ferdigheter:

 • Evne til å kunne anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger for produksjon av skip og andre kundespesifikke, engineer-to-order produkter
 • Evne til å omforme teorier til praktisk anvendelse basert på velbegrunnede valg av relevante alternative løsninger.
 • Evne til å lede og drifte produksjon av skip og andre kundespesifikke engineer-to-order produkter, inkludert tilknyttet verdikjede
 • Gjennomføre og dokumentere en vitenskapelig undersøkelse av industrielle problemstillinger.

Generell kompetanse (holdninger):

 • Forstå sammenhengen mellom produkt, marked, produksjon, verdikjede og prestasjon i skipsbygging og produksjon av andre typer engineer-to-order produkter
 • Forstå viktigheten av logistikk og verdikjedestyring for konkurransedyktighet i slik produksjon
 • Ha et systemperspektiv på utvikling og forbedring av slik virksomhet
 • Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling
 • Formidle og kommunisere om tekniske logistiske problemstillinger og løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjon og semesteroppgave

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen som teller 70% og prosjektarbeid/arbeider som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kompendium "Shipbuilding" (Hagen&Erikstad, 2014), utvalgte artikler og bokkapitler, forelesningsfoiler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4125 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjonsledelse
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave (1) 100/100

Utlevering
22.04.2022

Innlevering
06.05.2022


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU