course-details-portlet

TPK4164 - Skipsbygging og kundespesifikk produksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg bygging av skip og andre engineer-to-order produkter fra et systemperspektiv. Hovedvekt er på den maritime industrien, som i tillegg til skip også bygger for eksempel plattformer, merder, trustere og propeller, tanker, kraner, og vinsjer.

Hele prosessen vil bli belyst, inkludert prosjektering, design, engineering, innkjøp, fysisk produksjon, igangkjøring og testing, ettermarkedstjenester, og avvikling. Faget tar et norsk perspektiv, med høyt kostnadsnivå, flate hierarkiske strukturer og kompetente, autonome arbeidere, og én-stykksproduksjon av teknologisk avanserte, innovative, og kundetilpassede løsninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført fag skal studentene ha den generelle kunnskap som de fleste i engineer-to-order industrier bør ha, med utgangspunkt i bygging av skip og andre maritime konstruksjoner og utstyr. Fokus ligger på konkurransefremmende faktorer for engineer-to-order industri i Norge og land med lignende rammebetingelser.

De skal ha tilegnet seg både grunnleggende kunnskap og nyere konsept og perspektiv, inkludert:

 • Oppbygning og omfang av engineer-to-order industrier, med fokus på den maritime klyngen
 • Hvordan byggeprosjekter utvikles fram til en kontrakt og kontraktsspesifikasjon.
 • Hovedinnholdet i de ulike "støtteprosessene", som salg, design, konstruksjon, innkjøp og materialstyring, og hvordan de henger sammen
 • Støtteprosessenes betydning for å oppnå effektiv produksjon
 • Hvordan design og tekniske løsninger påvirker totalkostnader (spesielt innkjøp og produksjon. De viktigste kostnadsdriverne fra designfasen, både for utrustning og skrogbygging
 • Hovedtrinnene i fysisk produksjon, inkludert et overblikk over relevant produksjonsteknologi
 • Byggestrategier, tidlig og effektiv utrustning, soneorientert skipsbygging og tiltak for økt effektivitet i produksjonsfasen
 • Kundeordredekoblingspunkt, standardisering og modularisering i engineer-to-order industri
 • Planlegging og styring, inkludert lean produksjon, i engineer-to-order industri
 • Automatisering, IKT, digitalisering og bruken av industri 4.0 teknologier i engineer-to-order industri
 • Verdikjedestyring og koordinering i skipsbygging
 • Lokalisering, grad av vertikal integrasjon og leverandørrelasjoner
 • Prestasjonsmåling og benchmarking
 • Et forretnings- og markedsperspektiv på skipsbygging og maritim industri
 • Ettermarkedstjenester innen skipsbygging, samt opphogging.

Ferdigheter:

 • Evne til å kunne anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger for produksjon av skip og andre kundespesifikke, engineer-to-order produkter
 • Evne til å omforme teorier til praktisk anvendelse basert på velbegrunnede valg av relevante alternative løsninger.
 • Evne til å lede og drifte produksjon av skip og andre kundespesifikke engineer-to-order produkter, inkludert tilknyttet verdikjede
 • Gjennomføre og dokumentere en vitenskapelig undersøkelse av industrielle problemstillinger.

Generell kompetanse (holdninger):

 • Forstå sammenhengen mellom produkt, marked, produksjon, verdikjede og prestasjon i skipsbygging og produksjon av andre typer engineer-to-order produkter
 • Forstå viktigheten av logistikk og verdikjedestyring for konkurransedyktighet i slik produksjon
 • Ha et systemperspektiv på utvikling og forbedring av slik virksomhet
 • Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling
 • Formidle og kommunisere om tekniske logistiske problemstillinger og løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjon, semesteroppgave og diskusjonsfora.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk semesteroppgave

Mer om vurdering

Semesteroppgaven må være godkjent før eksamen kan tas.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kompendium "Shipbuilding" (Hagen&Erikstad, 2014), utvalgte artikler og bokkapitler, forelesningsfoiler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4125 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjonsledelse
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU