course-details-portlet

TPK4160 - Verdikjedestyring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Hovedtema er planlegging og styring av verdikjeder; produksjonsbedrifter og varehandelen. Følgende deltema behandles: Grunnleggende verdikjedeteorier, strategier, modeller og prinsipper for planlegging og styring, prognosemetoder, lagerstyring, distribusjon og forsyning, koordinering og informasjonsdeling i verdikjeden, informasjonsteknologi, digitalisering og industri 4.0, bærekraft, og beslutningsstøttemetodikk. Emnet illustrerer bruk av metoder og modeller for kartlegging og analyse, både kvalitative og kvantitative, for å designe, utforme og ta beslutninger i verdikjeden

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Spesialisert dybdekunnskap om styring av material- og informasjonsflyt i verdikjeden til produksjons- og handelsbedrifter med IKT og beslutningsstøtte.
 • Grundig forståelse av verdikjedesystemet, dets bestanddeler og prosesser og hvordan verdikjeder kan etableres, styres og forbedres.
 • Forståelse og anvendelse av relevante metoder, modeller, analytiske og simuleringsbaserte verktøy, IKT og industri 4.0 teknologier.
 • Innsikt i hva som er kjerneteknologier innen de respektive prosessene.
 • Trening når det gjelder vitenskapelig løsning av industrielle problemstillinger og rapportskriving.

Ferdigheter:

 • Evne til å kunne anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger innen styring av industrielle verdikjeder og til å kunne påpeke innovasjonsmuligheter.
 • Evne å omforme teorier til praktisk anvendelse basert på velbegrunnede valg av relevante alternative løsninger.
 • Vurdere analytiske og simuleringsbaserte verktøy, metoder, tekniske modeller og løsninger selvstendig og kritisk.
 • Gjennomføre og dokumentere en vitenskapelig undersøkelse av industrielle problemstillinger.

Generell kompetanse (holdninger):

 • Forstå logistikkens rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv.
 • Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå på engelsk, og læringsmateriellet vil være engelsk. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk, men studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Læringen vil skje gjennom ordinære forelesninger, gjesteforelesninger fra industrien samt bedriftsbesøk (såfremt det lar seg gjennomføre). I tillegg vil læringen støttes av caseøvinger og et spill. Det vil også bli gitt en semesteroppgave som studentene skal arbeide med gjennom høsten. Oppgaven vil være basert på konkrete og relevante problemstillinger fra industrien.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgave
 • Øvinger

Mer om vurdering

5 av 7 øvinger samt semesteroppgaven må være godkjent før eksamen kan tas.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Kursmateriell vil foreligge på engelsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
 • Industriell økologi
 • Produksjonsledelse
 • Industriell økonomi
 • Samferdselsteknikk
 • Tekniske fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU