TPK4160 - Verdikjedestyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 40/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Hovedtema er planlegging og styring av verdikjeder; produksjonsbedrifter og varehandelen. Følgende deltema behandles: Grunnleggende verdikjedeteorier, strategier, modeller og prinsipper for planlegging og styring, prognosemetoder, lagerstyring, distribusjonsmodeller, informasjonsteknologi og beslutningsstøtte metodikk. Emnet illustrerer på bruk av metoder og modeller for kartlegging og analyse, simulering og optimering for å designe, utforme og ta beslutninger i verdikjeden.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Spesialisert dybdekunnskap om styring av logistikkoperasjoner i verdikjeden til produksjons- og handelsbedrifter med IKT og beslutningsstøtte.
- Grundig forståelse av verdikjedesystemet, dets bestanddeler og prosesser, bruken av IKT og hvordan verdikjeder kan etableres, styres og forbedres.
- Forståelse og anvendelse av relevante modeller, metoder og analyseteknikker.
- Innsikt i hva som er kjerneteknologier innen de respektive prosessene.
- Trening når det gjelder vitenskapelig løsning av industrielle problemstillinger og rapportskriving.

Ferdigheter:
- Evne til å kunne anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger innen styring av industrielle verdikjeder og til å kunne påpeke innovasjonsmuligheter.
- Evne å omforme teorier til praktisk anvendelse basert på velbegrunnede valg av relevante alternative løsninger.
- Vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller og løsninger selvstendig og kritisk.
- Gjennomføre et selvstendig, ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

Generell kompetanse (holdninger):
- Forstå logistikkens rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv.
- Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå på engelsk, og læringsmateriellet vil være engelsk. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk, men studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Læringen vil skje gjennom ordinære forelesninger og gjesteforelesninger/bedriftsbesøk. I tillegg vil læringen støttes av caseøvinger og teoretiske spill og simuleringer. Det vil også bli gitt en semesteroppgave som studentene skal arbeide med gjennom høsten. Oppgaven vil være basert på konkrete og relevante problemstillinger fra industrien.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

5 av 7 øvinger må være godkjent og semesteroppgave innlevert før eksamen kan tas.

 

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semesteroppgave som teller 40 % og skriftlig eksamen som teller 60 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med karakter bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.

 

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

 

Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.

 

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Kursmateriell vil foreligge på engelsk.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 40/100 A
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 16.12.2017 09:00 R41 , KJL21 , D1
Sommer UTS Semesteroppgave 40/100 A
Sommer UTS Skriftlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.