TPK4142 - Innovasjon, design og produksjon 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Innovasjon, design og produksjon 2 (IDP2) bygger på IDP1, og fokuserer på å utvikle ferdigheter for å kunne omsette planer, konsepter og design til fysisk produkt. Emnet setter derfor særlig fokus på kompromisser og utfordringer knyttet til realisering av planer og verifikasjon av initielle antagelser i komplekse innovasjonsprosjekter. Emnet tar også sikte på å øke studentens forståelse og evne til å knytte til seg samarbeidspartnere for å
realisere utviklingsprosjekter.

Gjennom utstrakt praksis i Revolve NTNU, forelesninger, øvinger og lab-arbeid, fokuserer IDP2 på produksjon og verifikasjon av utviklede tekniske løsninger.

Emnet skal sikre at studenten får mest mulig læringsutbytte av sine erfaringer i organisasjonen ved å knytte dette opp mot studentens studieretning og relevant teori.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Hvordan gå fra et design/plan til et ferdig produkt.
Ferdigheter:
Gjennomføre relevante tester for å teste simuleringer og kalkulasjoner i praksis.
Kunne gjøre kompromisser med hensyn til DFM (Design for manufacturing) og DFA (Design for assembly).Se teknologiske løsninger i forskjellige sammenhenger.
Kritisk og kreativt identifisere, formulere og håndtere komplekse problemstillinger og utvikle innovative og smarte løsninger for problemer.
Kommunikasjon med næringsliv i en profesjonell setting.
Generell kompetanse:
Gjennomføre sluttfasen i en tverrfaglig prosjekt for å til slutt ende opp med ferdig produkt.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på forelesning, individuell veiledning, gruppearbeid, lab-arbeid (produksjon og testing), workshops og en obligatorisk, avsluttende prosjektoppgave. Oppfølging av obligatoriske aktiviteter i emnet vil gjøres av fagansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter:
- Utarbeidelse av tidsplan for semesteret, inkludert redegjørelse og definisjon av kritiske faser og milepæler for prosjektet/ansvarsområdet. Planen skal godkjennes av fagansvarlig.
- To øvinger i løpet av semesteret, som beskriver studentens fremgang i forhold til oppsatt plan.
- Innlevering av prosjektoppgave ved semesterslutt som inneholder:
- Beskrivelse av realiseringen av konsept/løsning. Redegjøre for utfordringer og konsekvenser av nødvendige, utførte kompromisser.
- Validering av antakelser og evaluering av resultat opp mot planlagt/forventet resultat.
- Læringsutbytte og refleksjon rundt prosjektets forløp i perioden.
- Vurdering av samarbeid, kommunikasjon og kommunikasjonsmetoder.

Andre aktiviteter i emnet:
Emnet inneholder seminar og eventuell annen organisert undervisning, der det legges vekt på prosjektarbeid, innovasjon ledelse, produksjon, ledelse og økonomi.

Oppfølging av planlegging og progresjon gjøres av fagansvarlig. Studenten skaffer seg nødvendig fagstoff på egenhånd.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av faget dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

De som tas opp til emnet skal ha verv i Revolve NTNU det semesteret emnet tas.

Kursmateriell

Kursmatriell kunngjøres ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.