course-details-portlet

TPK4135 - Produksjonslogistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Styringsmodeller for produksjon og logistikk. Styringsprinsipper. MRP/MRPII/ERP: Material Requirements Planning/Manufacturing Resource Planning/Enterprise Resource Planning. Syklisk produksjon. Flaskehalsstyring. Japansk produksjonsfilosofi, Lean Manufacturing, Toyota Production System. Kanban, Heijunka, Polca og Quick Response Manufacturing. Value Stream Mapping. Avanserte prinsipper og metoder for produksjons- og lagerstyring. Detaljplanlegging og sekvensiering samt Manufacturing Execution Systems (MES). Gruppeteknologi, layout og materialflytanalyser

Læringsutbytte

Kunnskaper: - Emnet skal gi studentene avansert forståelse for logistikk- og styringsprosessene i en produksjonsbedrift, samt kunnskaper om prinsipper, verktøy og systemer for å analysere, utvikle og styre disse prosessene.

Ferdigheter: - Evne til å analysere en produksjonsvirksomhet, og foreslå og gjennomføre forbedringstiltak i produksjon og varestrømmer. Videre evne til å lede og drifte en produksjon eller et lager.

Generell kompetanse (holdninger): - Forstå hvordan effektiv produksjon og god vareflyt påvirker industribedriftens konkurranseevne og lønnsomhet, og hvordan man styrker kundenes opplevde verdi gjennom god produksjonslogistikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppebasert øvingsarbeid rundt case. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kunnskap tilsvarende TPK4100 Produksjonsledelse.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Kursmateriell vil foreligge på engelsk

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3047 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjonsledelse og styring
  • Industriell økonomi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU