course-details-portlet

TPK4131 - Design av industrielle logistikksystem

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Introduksjon til industrielle logistikksystemer. Design av anlegg; produkt-kvalitetsanalyse, design og ledelse av produksjonslinjer, design og ledelse av shop floor, celleproduksjon og Flexible Manufacturing Systems (FMS). Etablering av anlegg: layoutdesign og prosjektledelse. Montasjesystemer – introduksjon: clusteranalyse, oppgavedefinisjon og prioriteringsdiagram. Montasjesystemer layout, layout av arbeidsstasjoner, fleksible montasjesystemer, tidsmålingssystemer og ergonomi. Design og balansering av montasjesystemer. Lager- og materialhåndteringssystemer. Nye teknologier i industriell logistikk. Intern, inngående og utgående logistikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Grunnleggende kunnskap om design av produksjons- og logistikksystem.
- Forståelse og bruk av relevante modeller, analytiske metoder og teknikker.
- Innsikt i de viktigste teknologier og automatiseringer i logistikk.
– Grunnleggende forståelse for rapportskriving.

Ferdigheter:
- Evne til å anvende tilegnet kunnskap for å utvikle helhetlige løsninger i design av produksjons- og logistikksystemer.
- Evne til å omsette teorier til praktisk anvendelse basert på velbegrunnede valg av relevante alternative løsninger.
- Kritisk og selvstendig evaluering av analytiske verktøy, metoder, tekniske modeller og løsninger.

Generell kompetanse (holdninger):
- Forståelse for betydningen av produksjons- og logistikkteknikk i design av mer bærekraftige systemer.
- Samarbeid og bidrag i tverrfaglig samhandling.
- Formidling av tekniske produksjonsutfordringer og løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger med case

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke er gjort vesentlige endringer i opplegget. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Kursmateriell vil foreligge på engelsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjonsledelse og styring
  • Produksjonsledelse
  • Industriell økonomi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU