TPK4120 - Industriell sikkerhet og pålitelighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 30/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor pålitelighets- og risikoanalyse. Funksjonsanalyse og kartlegging av feil og farekilder. Systemanalyse basert på FMECA, pålitelighetsnettverk og feiltre. Beregning av pålitelighet og tilgjengelighet av tekniske sysemer. Mål for pålitelighetsmessig betydning. Analyse av repararbare systemer ved Markovmetoder. Analyse av sikkerhetskritiske systemer (IEC 61508). Analyse av systemer som er utsatt for fellesfeil. Beregning av sviktintensiteter. Oversikt over datakilder.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi studentene en grundig innføring i grunnleggende begreper og angrepsmåter knyttet til analyse og vurdering av sikkerhet og pålitelighet av industrielt utstyr – med spesielt fokus på utstyr som benyttes innenfor produksjon og distribusjon av energi.

Ferdigheter: Studentene skal kunne identifisere og vurdere feil i både enkeltkomponenter og i komplekse systemer. De skal kunne vurdere hvilke deler av et system som er spesielt viktige for å forebygge system feil. De skal videre kunne benytte ulike metoder for å beregne påliteligheten til enkeltkomponenter og komplekse systemer, samt kunne vurdere fordeler og ulemper knyttet til de enkelte metodene.'

Generell kompetanse (holdninger): Studentene skal få forståelse for sikkerhet og pålitelig sett i forhold til anvendelser innenfor driftssikkerhet, kvalitet, risiko, miljøvern og bærekraftig utvikling samt få et reflektert forhold til forholdet mellom kostnader/ulemper og nytte knyttet til ulike sikkerhetstiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og enkeltstående øvinger. Undervisningen, øvingene og eksamen blir gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Tre øvinger skal leveres og godkjennes for adgang til eksamen.

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semesteroppgave som teller 30 % og skriftlig eksamen som teller 70 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med karakter bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.
Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakteren tas på nytt.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

M. Rausand and A. Høyland: System Reliability Theory; Models, Statistical Methods, and Applications, Second Edition, Wiley 2004. Supplerende notater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3020 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 30/100 A
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 C 18.12.2017 15:00 Datasal 10349 , D114 , D7 , D106 , D8 , D9 , D150 , D151
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.