TPK4110 - Kvalitets- og prestasjonsfokusert ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet vil dekke en naturlig progresjon gjennom følgende temaer (basert på en helhetlig modell for prestasjonsbasert ledelse): grunnleggende kavlitetsprinsipper, prestasjonsbasert interessentanalyse, ledelsesplanlegging og ensretting av organisasjonen, forretningsprosess-orientering, prosesskartlegging, selv-evaluering, utvikling av system for prestasjonsmåling, definering av prestasjonsindikatorer, analyse av forretningsprosesser, grunnleggende forbedringsforståelse, ulike forbedringsverktøy (for eksempel benchmarking, business process reengineering). Disse temaene vil illustreres med eksempler fra anvendelser innen produksjon, vedlikehold, logistikk og andre relevante emner i studieretningen.

Læringsutbytte

Kunnskaper, kandidaten skal ha kunnskap om:
- Sentrale begreper innen området kvalitetsledelse.
- Historisk utvikling av fagområdet.
- Forståelse for viktigheten av kundefokus, prosessfokus og kontinuerlig forbedring.
- Sentrale verktøy for kvalitetsforbedring.
- Grunnleggende statistikk relatert til kvalitet.

Ferdigheter, kandidaten kan:
- Gjennomføre en analyse av interessenter og forbedringsbehov.
- Definere prestasjonsindikatorer og utforme et system for prestasjonsmåling.
- Anvende sentrale verktøy for kvalitetsforbedring.
- Foreta enkle beregninger om statistikk knyttet til kvalitet.

Generell kompetanse, kandidaten kan:
- Grunnleggende sammenhenger om bedrifter og deres samspill med omverdenen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger rundt industrielle case. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semesteroppgave (arbeider) som teller 40 % og skriftlig eksamen som teller 60 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.
For adgang til avsluttende eksamen kreves 2/3 av de avholdte øvingene godkjent.
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.
Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakteren tas på nytt.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Andersen, Bjørn & Fagerhaug, Tom: Performance Measurement Explained, 2001, Quality Press, USA (denne boken vil gjøres tilgjengelig for nedlasting som pdf og trenger ikke og kjøpes).
Valgfritt:
Evans, James R.: Quality Management, Organization, and Strategy (7e), 2013, South-Western, USA (boken kan være et supplement til annet materiale).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3011 7.5
TPK5110 2.5 01.09.2009 31.08.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100 A
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.