course-details-portlet

TPK4110 - Kvalitets- og prestasjonsfokusert ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100 A
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet vil dekke en naturlig progresjon gjennom følgende temaer (basert på en helhetlig modell for prestasjonsbasert ledelse): grunnleggende kavlitetsprinsipper, prestasjonsbasert interessentanalyse, ledelsesplanlegging og ensretting av organisasjonen, forretningsprosess-orientering, prosesskartlegging, selv-evaluering, utvikling av system for prestasjonsmåling, definering av prestasjonsindikatorer, analyse av forretningsprosesser, grunnleggende forbedringsforståelse, ulike forbedringsverktøy (for eksempel benchmarking, business process reengineering). Disse temaene vil illustreres med eksempler fra anvendelser innen produksjon, vedlikehold, logistikk og andre relevante emner i studieretningen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Sentrale begreper innen området kvalitetsledelse.
 • Historisk utvikling av fagområdet.
 • Forståelse for viktigheten av kundefokus, prosessfokus og kontinuerlig forbedring.
 • Sentrale verktøy for kvalitetsforbedring.
 • Grunnleggende statistikk relatert til kvalitet.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Gjennomføre en analyse av interessenter og forbedringsbehov.
 • Definere prestasjonsindikatorer og utforme et system for prestasjonsmåling.
 • Anvende sentrale verktøy for kvalitetsforbedring.
 • Foreta enkle beregninger om statistikk knyttet til kvalitet.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • Grunnleggende sammenhenger om bedrifter og deres samspill med omverdenen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger rundt industrielle case.

Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Avsluttende eksamen (semesteroppgave og skriftlig eksamen) gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I sluttkarakter inngår semesteroppgave som teller 40% og skriftlig eksamen som teller 60 %.

Vurdering av delene angis med bokstavkarakterer i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.

For adgang til avsluttende eksamen kreves 2/3 av de avholdte øvingene godkjent.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen arrangeres i august.

Alle vurderingsdeler må være bestått før det kan beregnes samlet resultat i emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen (under forutsetning av at emnet ikke har endret vurderingsordning). Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Kursmateriell

Andersen, Bjørn & Fagerhaug, Tom: Performance Measurement Explained, 2001, Quality Press, USA (denne boken vil gjøres tilgjengelig for nedlasting som pdf og trenger ikke og kjøpes). Valgfritt: Evans, James R.: Quality Management, Organization, and Strategy (7e), 2013, South-Western, USA (boken kan være et supplement til annet materiale).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniørvitenskap
 • Prosjektadministrasjon
 • Prosjektstyring i bygg og anlegg
 • Teknologiske fag
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU