course-details-portlet

TPG4260 - Geosystemer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over store geosystemer som omfatter solsystemet (tidevann og tidejord, Milanovich-sykluser), fastjordsystemer (kjerne, mantel, skorpe, platetektonikk) og atmosfære-hav-biosystemet (klimadrevet sedimentasjon, erosjon, istid etc.). Emnet vil introdusere konsepter bak disse geosystemene gjennom matematiske modeller (differensialligninger, skala-analyse, fraktaler, tidsserier, kompleks dynamikk og emergens). Konkrete eksempler på geosystemer sammen med deres modeller, for eksempel skyveblokkmodeller, Lorenz-ligningen, sandhaug modeller, malmtonnasje, skogbranner. Emnet vil fokusere på temaer som er relevant og har anvendelser innen geovitenskap, ingeniørfag og miljøfag, men gir også større kontekst for å anvende abstrakte resonnementer i studiet av geosystemer.

Læringsutbytte

Emnet tar sikte på at studentene forstår muligheter og begrensninger for analyse, modellering og styring av geosystemer i mineralogiske, ingeniørgeologiske, hydrogeologiske, geotekniske og miljøfaglige undersøkelser.

Kunnskap: Etter fullført emne skal studentene ha generell kunnskap om de store geosystemene og deres matematiske grunnlag. De ville ha tilegnet seg terminologi og verktøy for å beskrive og modellere komplekse systemer, og vil være kjent med detaljer om utvalgte viktige eksempler.

Ferdigheter: Studentene skal kunne beskrive de viktigste geosystemene kvantitativt. De vil kunne bruke datamodeller til å analysere geosystemutviklinger og deres parameterfølsomhet. De vil også kunne utføre enkle beregninger og eksperimenter. De vil kunne gjenkjenne systemiske gjensidige avhengigheter i geovitenskapelige applikasjoner, og identifisere komplekse dynamikker. Ideelt skal studentene selv kunne utvikle enkle digitale modeller for samvirkende geosystemer.

Generell kompetanse: Studentene skal gjenkjenne likheter i samspillet mellom ulike geosystemer og forstå hvordan abstrakte begreper som fraktaler, emergens og kompleks dynamikk forekommer i en rekke fagområder og kan brukes til å få en generell forståelse av mange prosesser i geofaglige områder. De vil få innsikt i koblinger mellom geosystemer. Studentene skal forstå behovet for ansvarlig samhandling med komplekse systemer for å utvikle bærekraftige løsninger innen ingeniørfag, hydrogeologi, geoteknikk og miljøteknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, obligatoriske øvinger. Emnet vil bli holdt på engelsk. Emnet evalueres av en studentreferansegruppe oppnevnt ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Forelesningene er basert på kapitler fra:

Kent C. Condie: Earth as an evolving planetary system, Elsevier, 2005.

Donald L. Turcotte: Fractals and Chaos in Geology and Geophysics, 2nd ed., Cambridge UP, 1997.

Per Bak: How nature works, Copernicus (Springer), 1996.

og variable tilleggskilder som er tilgjengelige på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt geofysikk
  • Geofysikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 14.05.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU