course-details-portlet

TPG4255 - CO2 lagring: Operasjoner knyttet til lagring av CO2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Vitenskapelig grunnlag og teknologisk praksis for CO2-lagring, CO2 faseoppførsel og strømningslære, teknikk og geomekanikk av geologisk lagring, design og drift av injeksjonsbrønn, geofysisk og geokjemisk overvåking, økt olje- og gassutvinning ved bruk av CO2.

Læringsutbytte

Studentene skal forstå teknologisk lagring av CO2, inkludert (i) egenskaper til CO2-rike gasser, (ii) geologiske og geomekaniske problemstillinger knyttet til lagring og (iii) overvåking av reservoar og langtidslagring. Studentene skal være i stand til å gjennomføre analytiske vurderinger av CO2 lagringskapasitet, resevoarstyring og risikoanalyse. De bør være i stand til å tolke nedihulls brønndata og geofysiske måledata ved hjelp av case-studier. Studentene kan bruke analytiske og matematiske metoder, og verktøy som Excel og Matlab. Til slutt, som en del av studiet, bør de være i stand til å utforme en plan for et stort CO2-lagringsprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Obligatorisk gruppebasert designprosjekt utgjør 20 % av karakteren i emnet. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Emnet undervises hvert andre år.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80 %) og obligatorisk gruppeprosjekt (20 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

IPCC Special Report (Ch.5 Underground geological storage. http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_chapter5.pdf; Cooper, C. (Ed), 2009, A Technical Basis for Carbon Dioxide Storage
www.co2captureproject.org. Nordbotten and Celia, 2012, Geological Storage of CO2, Wiley, 2012. Vitenskapelige artikler vil også bli benyttet som en del av kurset.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsgeofag
  • Petroleumsteknologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU