course-details-portlet

TPG4245 - Produksjonsbrønner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler et utvalg av tema i petroleumsproduksjon og ferdigheter som er nødvendige for å planlegge og drive olje- og gassbrønner, samt å forstå, modellere og analysere deres produksjonsytelse. Temaer som vanligvis dekkes i emnet er strømningslikevekt, innstrømning til vertikale og horisontale brønner, innstrømningkontroll, gass- og flerfasestrømning i produksjonsrør, løfting og temperaturberegninger i brønn. Emnet skal ha fokus på utvikling av digitale kompetanser og vil inkludere noen temaer om energieffektivisering, utslipp til luft og sjø, og ferdihetsøverføring for energiovergangen.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal forstå de grunnlegende aspektene av petroleumsproduksjonsteknologi.

Kunnskap: Ved semesterslutt skal studentene forstå grunnleggende aspekter av petroleumsproduksjon. Studentene skal være i stand til å beskrive hovedkomponentene i produksjonsystemet. Studentene skal være i stand til å beskrive de mest vanlige brønnkompletteringer, løftingmetoder og konfigurasjoner av produksjonssystemer. Studentene skal være i stand til å beskrive, forstå og forklare funksjonaliteten til de viktigste komponentene i et produksjonssystem. Studentene skal forstå faktorer involvert i planlegging og drift av olje- og gassbrønner. Studentene skal forstå innstrømning til vertikale og horisontale brønner, grunnleggende beregninger av strømningslikevekt og strømningskarakteristikk i brønn. Studentene skal forstå og gjenkjenne beslutningsvariabler, mål og de begrensninger som er involvert i brønnplanlegging.

Ferdigheter: Ved semesterslutt skal studentene være i stand til å utføre produksjonstekniske beregninger som for eksempel strømningslikevekt i produksjonssystemer, estimering av innstrømningskarakteristikker og effekten av uttømmingen, strømning i produksjonsrør, og beregninger av strømningslikevekt i systemer med gassløft og nedihullspumper. Noen regneverktøy som vanligvis brukes er Excel, Excel VBA, Prosper, Pipesim, Hysys og Python.

Studentene skal kunne være selvkritiske og kvalitetskontrollere sine resultater, analysere og utføre følsomhetsstudier. Studentene skal være i stand til å utvikle egne dataverktøy for å studere enkle problemstillinger, eller bruke eksisterende rutiner og simulatorer på en fornuftig og kritisk måte.

Generell kompetanse: Studenten skal kunne lære å løse tekniske problemer, og utvikle og praktisere digitale kompetanser som modellering, programmering og simulering. Studenten skal kunne utvikle kritisk ingeniørtenkning inkludert energi- og miljøaspekter. Studenten skal ha et godt utgangspunkt for å anvende kunnskapen som er oppnådd på andre områder som rørtransport og brønner av CO2 og hydrogen, og geotermiske brønner. Studenten skal kunne praktisere og utvikle skriftlig teknisk kommunikasjonskompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger.

I løpet av emnet skal studentene utvikle arbeidsflyt og rutiner vha. dataprogram (vanligvis ved brukt av Excel-ark). Studentene vil også bruke noen forhåndslagde verktøy (i Excel og Python) og kommersielle simulatorer som Prosper, Pipesim og Hysys.

Undervisningen foregår på engelsk.

En referansegruppe skal etableres for å evaluere emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4095 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 20
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU