course-details-portlet

TPG4242 - Boreteknologi 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I dette emnet vil teknikker for hydraulisk optimalisering, nye sementeringsteknikker og metode for planlegging og drift bli presentert. Nye metoder for boring av brønner som ikke kan bores konvensjonelt som MPD-, CML- og RMR-systemer vil bli diskutert. Metoder for brønnkontroll og håndtering av brønnspark vil bli dekket. Videre omhandles dreiemoment- og friksjonskrefter knyttet til boring og ferdigstillelse av brønner med lang rekkevidde. Boreautomatisering og digitalisering ved hjelp av høyteknologiske verktøy for sanntids-kommunikasjon i hullet vil bli dekket, samt brønnintegritet med fokus på brønnplugging og permanent avstengning.

Det vil bli gitt en forskningsoppgave til hver student. Hver student må forberede og presentere forskningsresultatet i form av en vitenskapelig artikkel.

Læringsutbytte

Boreprosessen er preget av fragmenterte operasjoner med mange involverte parter og mange grensesnitt og høy usikkerhet, spesielt med tanke på undergrunnsforholdene. Denne usikkerheten vil medføre og forsterke høye kostnader i forskjellige deler av boreoperasjonen. Langsom aksept av ny teknologi samt unøyaktig måling og tolkning av boredata vil føre til NPT (Non-Productive Time) i de ulike delene av boreoperasjonen. Ved å ta i bruk nye metoder og teknikker, samt ny teknologi og digitaliseringssystemer i boreoperasjoner, kan dette øke nøyaktigheten og redusere brønnkostnadene betydelig med sikte på å redusere CO2-avtrykket i miljøet. Dette emnet vil hjelpe studentene til å nå dette målet.

Kunnskap:

Ved endt emne vil studentene forstå:

 • Avansert borehullshydraulikk, borevæske og sementering av borehull
 • MPD (Managed pressure boring) og CML (Controlled mud level)
 • Brønnkontrollmetoder og beregninger, identifisering av brønnspark
 • Trykkforhold i borehullet under brønnkontroll
 • Borehulls telemetri og sanntids-dataooverføring (kabel for måling langs borestrengen)
 • Brønnintegritet og brønnplugging
 • Drilling Automation (anvendelse av kybernetikk i boring)
 • Foringsrørdesign for spesielle tilfeller
 • HPHT-brønner og boreoperasjoner
 • Geotermiske boremetoder

Ferdigheter: Ved endt emne skal studentene mestre:

 • Bruk av digitale verktøy (som Excel, Matlab, Python og så videre) og også å utføre programmering og koding om nødvendig.
 • Design av boreprogram og utarbeidelse av en plan for en brønn for boring.
 • Identifikasjon av uønsket tilstrømning og bruk av en passende brønnkontrollmetode for å sirkulere ut sparket.

Generell kompetanse:

 • Studenten vil kunne presentere nye boreemner på konferanse, innen gitt tidsramme.
 • Kvalifiserer til avanserte ferdigheter og evne til å vurdere risiko og problemer i boreoperasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Obligatorisk forskningsoppgave med presentasjon. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Øvingsarbeider inkluderer også bruk av programmeringsverktøy (som MS Excel og Python). Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Presentasjon av forskningsoppgave
 • Øvinger

Mer om vurdering

80% av øvelsene må være godkjent før eksamen. Studentenes forskningspresentasjon skal godkjennes før eksamen, og resultatene leveres også i form av en vitenskapelig artikkel. Avsluttende eksamen teller 100 %. Hvis undervisningen gis på engelsk, vil eksamensoppgavene bare gis på engelsk. Studentene kan fritt velge norsk eller engelsk for skriftlige vurderinger. Hvis det er utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen), kan vurderingsformen endres fra skriftlig til muntlig eksamen. Avsluttende eksamen kan utføres enten ved åpen bok eller i lukket bok format.

Forkunnskapskrav

Emnet TPG4215, eller tilsvarende.

Kursmateriell

 • Applied Drilling Engineering, AT Bourgoyne Jr, KK Millheim, ME Chenevert and FS Young Jr. SPE Textbook Series Vol. 2, ISBN: 978-1-55563-001-0
 • Kompendium
 • Relevant lærebok vil bli oppgitt ved semesterstart
 • For hvert tema i kurset vil det bli utdelt tilleggsmateriale til studentene

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPG4205 6.0 HØST 2015
TPG4220 1.0 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 11
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU