course-details-portlet

TPG4242 - Boreteknologi 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I dette emnet vil innovative teknikker for hydrauliske optimaliseringer, nye sementeringsteknikker, geotermisk boring og metoder for planlegging og operasjoner bli presentert. Nye innovasjoner og metoder for å bore brønner som ikke kan bores konvensjonelt som MPD (trykkstyrt boring), CML (kontrollslamnivå) og DGD (dual gradient drilling) systemer vil bli diskutert. Brønnkontrollmetoder for sparkhåndtering vil bli dekket. Dreiemoment- og luftmotstandsberegninger knyttet til boring og komplettering av langtrekkende brønner vil bli diskutert. Boreautomatisering og digitalisering ved bruk av høyteknologiske verktøy for å utføre sanntidskommunikasjon nede i borehullet vil bli dekket, inkludert brønnintegritet med fokus på brønnplugging og permanent avstengning.

Det vil være en gitt forskningsoppgave for hver student. Hver student må forberede og presentere forskningsresultatet i en vitenskapelig artikkel.

Læringsutbytte

Boreprosessen er preget av fragmenterte operasjoner med mange parter involvert i mange grensesnitt og høy usikkerhet, spesielt med tanke på underjordiske forhold. Denne usikkerheten vil medføre og påtvinge høye kostnader i ulike aspekter av boreoperasjoner. Langsom aksept av ny teknologi og unøyaktig måling og tolkning av boredata vil føre til NPT (Non-Productive Time) i alle operasjonelle aspekter. Ved å bruke nye innovasjoner, metoder og teknikker, inkludert ny teknologi og digitaliseringssystemer i boreoperasjoner, kan industrien øke nøyaktigheten og redusere brønnkostnadene betydelig med sikte på å redusere CO2-avtrykket i miljøet. Dette emnet skal hjelpe studentene til å nå dette målet.

Kunnskap:

Ved endt emne vil studentene forstå:

 • Avansert borehullshydraulikk, borevæske og sementering av borehull.
 • MPD (trykkstyrt boring) og CML (Controlled mud level).
 • Brønnkontrollmetoder og beregninger, identifisering av brønnspark.
 • Trykkforhold i borehullet under brønnkontroll.
 • Borehulls telemetri og sanntids-dataooverføring (kabel for måling langs borestrengen).
 • Brønnintegritet og brønnplugging.
 • Automatisert boring og digitalisering.
 • Foringsrørdesign for spesielle tilfeller.
 • HPHT-brønner og boreoperasjoner.
 • Geotermiske boremetoder.

Ferdigheter: Ved endt emne skal studentene mestre:

 • Bruk av digitale verktøy (som Excel, Matlab, Python og så videre) og også å utføre programmering og koding om nødvendig.
 • Design av boreprogram og utarbeidelse av en plan for en brønn for boring.
 • Identifikasjon av uønsket tilstrømning og bruk av en passende brønnkontrollmetode for å sirkulere ut sparket.

Generell kompetanse:

 • Studenten vil kunne presentere nye boreemner på konferanse, innen gitt tidsramme.
 • Kvalifiserer til avanserte ferdigheter og evne til å vurdere risiko og problemer i boreoperasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Obligatorisk forskningsoppgave med presentasjon. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Øvingsarbeider inkluderer også bruk av programmeringsverktøy (som MS Excel og Python). Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Presentasjon av forskningsoppgave
 • Øvinger

Mer om vurdering

80 % av øvelsene må være godkjent før eksamen. Studentenes forskningspresentasjon skal godkjennes før eksamen, og resultatene leveres også i form av en vitenskapelig artikkel. Avsluttende eksamen teller 100 %. Hvis undervisningen gis på engelsk, vil eksamensoppgavene bare gis på engelsk. Studentene kan fritt velge norsk eller engelsk for skriftlige vurderinger. Hvis det er utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen), kan vurderingsformen endres fra skriftlig til muntlig eksamen. Avsluttende eksamen kan utføres enten ved åpen bok eller i lukket bok format.

Forkunnskapskrav

Emnet TPG4215, eller tilsvarende.

Kursmateriell

 • Applied Drilling Engineering, AT Bourgoyne Jr, KK Millheim, ME Chenevert and FS Young Jr. SPE Textbook Series Vol. 2, ISBN: 978-1-55563-001-0
 • Digitalization: Python Application for Drilling & Geoscience Engineer, Behzad Elahifar, Erfan hosseini, ISBN-13: 9786206184225
 • Kompendium
 • Relevant lærebok vil bli oppgitt ved semesterstart
 • For hvert tema i kurset vil det bli utdelt tilleggsmateriale til studentene

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPG4205 6.0 HØST 2015
TPG4220 1.0 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU