course-details-portlet

TPG4242 - Boreteknologi 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Gjennomgang av mekanismer som skaper poretrykk samt beregninger av disse i et reservoar. Teori for borehullsstabilitet som frakturering og hullkollaps samt praktisk anvendelse av metodene. Normalisering og modellering av boredata for å sette opp prognoser for nye brønner. Anvendelse av poretrykk og fraktureringstrykk i brønndesign. Design av boreslam, slamvekt, tapt sirkulasjon, hydraulisk optimalisering og hullrensing.
Etablering av designpremisser for brønner, med designeksempler fra en produksjonsbrønn og en HPHT brønn. Gjennomgang av operasjoner og tidsbruk på en typisk havbunnsbrønn. Gjennomgang av andre elementer som brønnfriksjon, analytiske metoder for fastkjørt borestreng samt av hvilke komponenter som skaper integritetsproblemer.
Konvensjonell trykkontroll, trykk under utsirkulering av gass. Alternative metoder som trykkstyrt boring (MPD), underbalansert boring(UBD) og kveilerørsboring (CTD).

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha forstå:
- Brønnens trykkintegritet.
- Håndtering av en trykkontroll situasjon.
- Ulike metoder for å bringe brønnen tilbake til normaltilstand.
- Gassens oppførsel i brønnen.
- Borehullets stabilitet mot frakturering og hullkollaps, samt relevans for brønnens konstruksjon.
- Designpremisser for brønnkonstruksjon.

Ferdigheter:
Studenten skal beherske:
- Bruk av fagspesifikke digitale verktøy inkludert programmering når dette er relevant.
- Beregningsmetoder for boring inn i hydrokarbonfylte høyttrykkssoner.
- Utsirkulering av uønsket innstrømming, både konvensjonelle og ukonvensjonelle metoder.

Generell kompetanse:
Designferdigheter og vurdering av faremomenter i boreprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Øvingsarbeider inkluderer også bruk av programmeringsverktøy (som MS Excel og Python). Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

80 % av øvingene må være godkjent før eksamen. Eksamen teller 100 %.

Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Modern Well Design – Second Edition, av Bernt S. Aadnøy, CRC Press, 2010. ISBN 978-0-415-88467-9.
SPE Fundamentals of Drilling Engineering, 2011, Kapittel 2: Introduction to geomechanics in drilling. Dette kapittelet vil bli gratis tilgjengelig.
Supplerende materiell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPG4205 6.0 01.09.2015
TPG4220 1.0 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU