course-details-portlet

TPG4230 - Feltutbygging og drift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 3 timer
Arbeider 40/100

Faglig innhold

Emnet omhandler et utvalg av tema og tilhørende petroleumstekniske ferdigheter som er nødvendig for å planlegge, utvikle og drive olje- og gassfelt. Videre å forstå, modellere og analysere produksjonsytelse. Temaer som vanligvis dekkes i emnet (med varierende grad av detalj) er; feltets livssyklus, arbeidsflyt i feltutbygging, sannsynlighetsestimering av reserver, økonomisk prosjektevaluering, offshore feltarkitektur og produksjonssystemer, trykkutvikling i reservoar og tilhørende reservoarytelse, produksjonsplanlegging, strømningshindringer, planlegging av brønnstrøm og trykkstøtte på havbunn, feltprosessanlegg, kontroll av eksportprodukt og integrert felt-modellering.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene skal forstå de petroleumstekniske aspekter ved planlegging, utbygging og drift av olje- og gassfelt.

Kunnskap:
Ved semesterslutt skal studentene forstå planlegging og utvikling av offshore olje- og gassfelt, og petroleumstekniske aspekt som styrer drift av slike felt. Studentene skal være i stand til å beskrive livssyklusen til olje- og gassfelt fra oppdagelsen gjennom vurderingsfasen, utviklingsfasen, feltoperasjonsperioden og avslutningsfasen. Studentene skal være i stand til å beskrive de mest vanlige feltarkitekturer i offshore felt. Studentene skal være i stand til å beskrive, forstå og forklare funksjonaliteten til de viktigste komponentene i et produksjonssystem. Studentene skal forstå risiko, usikkerhet og økonomiske faktorer involvert i utvikling og drift av olje- og gassfelter. Studentene skal forstå trykkutvikling i et produksjonssystem, grunnleggende beregninger av strømningslikevekt og strømningskarakteristikk i nettverk. Studentene skal forstå og gjenkjenne beslutningsvariabler, mål og de begrensninger som er involvert i feltplanlegging.

Ferdigheter:
Ved semesterslutt skal studentene være i stand til å utføre produksjonstekniske beregninger som for eksempel sannsynlighetsestimering av reserver, NPV beregninger, strømningslikevekt i produksjonssystemer, strømningslikevekt i overflate og nedihullsnettverk, beregne produksjonsprofiler ved hjelp av modeller for reservoar og produksjonssystemer, design av undervannspumper og brønnpumper, definere og sette opp enkle optimaliseringsproblemer. Noen regneverktøy som vanligvis brukes er Excel, Excel VBA, GAP, Prosper, MBAL og HYSYS, men andre verktøy er også brukt.
Studentene skal kunne være selvkritiske og kvalitetskontrollere sine resultater, analysere og utføre følsomhetsstudier. Studentene skal være i stand til å utvikle egne dataverktøy for å studere enkle problemstillinger, eller bruke eksisterende rutiner og simulatorer på en fornuftig og kritisk måte.

Generell kompetanse:
Lære å løse tekniske problemer. Utvikle og praktisere modellerings- og programmeringskompetanse. Utvikle kritisk ingeniørtenkning. Praktisere og utvikle skriftlig teknisk kommunikasjonskompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og prosjektoppgave. Øvingene og prosjektoppgaven er obligatoriske teller 40 % ved fastsettelse av sluttkarakteren i emnet.
I løpet av emnet skal studentene utvikle arbeidsflyt og rutiner vha. data (vanligvis ved brukt av Excel-ark). Studentene vil også bruke noen forhåndslagde verktøy og kommersielle simulatorer som Hysys, Gap, Prosper.
Undervisningen foregår på engelsk. Forelesningene og øvingene vil bli relatert til et offshorefelt i Norge (Nordsjøen, Norskehavet eller Barentshavet).
En referansegruppe skal etableres for å evaluere utdanning i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (60 %) og obligatoriske øvinger/prosjektarbeid (40 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Emnet kan i tillegg ha andre obligatoriske ikke-tellende øvinger gjennom semesteret. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4087 7.5 01.08.2006
TPG4230 7.5 01.08.2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1)

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU