course-details-portlet

TPG4230 - Feltutbygging og drift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler et utvalg av tema og tilhørende petroleumstekniske ferdigheter som er nødvendige for å planlegge, utvikle og drive olje- og gassfelt og for å forstå, modellere og analysere produksjonsytelse. Temaer som vanligvis dekkes i emnet (med varierende grad av detalj) er: feltets livssyklus, arbeidsflyt i feltutbygging, sannsynlighetsestimering av reserver, økonomisk prosjektevaluering, offshore feltarkitektur og produksjonssystemer, trykkutvikling i reservoar og tilhørende reservoarytelse, produksjons- og injeksjonsplanlegging, strømningshindringer, planlegging av trykkstøtte, feltprosessanlegg, kontroll av eksportprodukt og integrert felt-modellering. Emnet skal ha fokus på utvikling av digitale kompetanser og vil inkludere noen temaer om CO2-injeksjonssystemer, energieffektivisering, utslipp til luft og sjø, og ferdihetsoverføring for energiovergangen.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal forstå de petroleumstekniske aspekter ved planlegging, utbygging og drift av olje- og gassfelt.

Kunnskap: Ved semesterslutt skal studentene forstå planlegging og utvikling av offshore olje- og gassfelt, og petroleumstekniske aspekt som styrer drift av slike felt. Studentene skal være i stand til å beskrive livssyklusen til olje- og gassfelt fra oppdagelsen gjennom vurderingsfasen, utviklingsfasen, feltoperasjonsperioden og avslutningsfasen. Studentene skal være i stand til å beskrive de mest vanlige feltarkitekturer i offshore felt. Studentene skal være i stand til å beskrive, forstå og forklare funksjonaliteten til de viktigste komponentene i et produksjonssystem. Studentene skal forstå risiko, usikkerhet og økonomiske faktorer involvert i utvikling og drift av olje- og gassfelt. Studentene skal forstå trykkutvikling i et produksjonssystem, grunnleggende beregninger av strømningslikevekt og strømningskarakteristikk i nettverk. Studentene skal forstå og gjenkjenne beslutningsvariabler, mål og de begrensninger som er involvert i feltplanlegging.

Ferdigheter: Ved semesterslutt skal studentene være i stand til å utføre tekniske beregninger som for eksempel sannsynlighetsestimering av reserver, NPV beregninger, strømningslikevekt i produksjonssystemer, strømningslikevekt i overflatenettverk. Studentene skal også være i stand til å beregne injeksjons- og produksjonsprofiler ved hjelp av modeller for reservoar og produksjons- injeksjonssystemer og analysere anvendelser av undervannspumper. Studentene skal være i stand til å definere og sette opp enkle optimaliseringsproblemer. Noen regneverktøy som vanligvis brukes er Excel, Excel VBA, Gap, Prosper, MBAL, Hysys og Python. Studentene skal kunne være selvkritiske og kvalitetskontrollere sine resultater, analysere dem og utføre følsomhetsstudier. Studentene skal være i stand til å utvikle egne dataverktøy for å studere enkle problemstillinger, eller bruke eksisterende rutiner og simulatorer på en fornuftig og kritisk måte.

Generell kompetanse: Studenten skal kunne lære å løse tekniske problemer, og utvikle og praktisere digitale kompetanser som modellering, programmering og simulering. Studenten skal kunne utvikle kritisk ingeniørtenkning og inkludere energi- og miljøaspekter. Studenten skal ha et godt utgangspunkt for å anvende kunnskapen som er oppnådd på andre områder som gjenbruk av offshore olje og gass fasiliteter og CO2-injeksjonssystemer. Studenten skal kunne praktisere og utvikle skriftlig teknisk kommunikasjonskompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Forelesningene og øvingene vil bli relatert til et offshorefelt i Norge (Nordsjøen, Norskehavet eller Barentshavet).

I løpet av emnet skal studentene utvikle arbeidsflyt og rutiner vha. dataprogram (vanligvis ved brukt av Excel-ark og Python). Studentene vil også bruke noen forhåndslagde verktøy og kommersielle simulatorer som Hysys, Gap, Prosper.

Undervisningen foregår på engelsk.

En referansegruppe skal etableres for å evaluere utdanning i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4087 7.5 VÅR 2006
TPG4230 7.5 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU