course-details-portlet

TPG4215 - Boreteknologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en innføring og fordypning i metoder for å planlegge lange og horisontale brønner ved boring, komplettering, senere brønnintervensjoner og til slutt plugging ved nedstengning av produksjonen.

Emnet omfatter prinsipper og metoder for planlegging av brønnbaner og målemetoder for retningsmåling under boring av brønn samt håndtering av resulterende usikkerhet i målingene. Deretter gjennomgås moderne metoder og utstyr for retningsboring og –styring. Dette inkluderer bruk av nedihullsmotorer, metoder for valg av motorkonfigurasjon samt direktestyrende utstyr for retningsboring. Denne delen av emnet inkluderer også sammensetting av borestrengskomponenter og valg av borekroner, metoder og utstyr for nedihullsmåling av bore- og formasjonsparametre (MWD og LWD), fastkjøring av borestrengen og uønskede vibrasjoner. Metoder for beregning av friksjonsmoment, aksialkrefter under friksjon og belastninger på borestrengen.

Borehullshydraulikk med trykktapsberegninger samt rensing av hullet for borekaks gjennomgås og settes i sammenheng med de forskjellige utfordringene i ulike faser av brønnboringen samt i forhold til de forskjellige metodene for retningsboring.

Emnet inkluderer brønnintegritet i hele livsløpet, definisjoner og praktiske anvendelser av barrierer og barrieresystemer ved bl.a. settedyp for fôringsrør og forlengelsesrør samt sementering av rørene mot hullveggen. Emnet gir også innsikt i kompletteringsutstyr, hvordan kompletteringsdesign velges og hvordan dette styrer endelig brønnkonstruksjon. Regelverk og metoder for plugging av brønner gjennomgås og det gis en introduksjon til brønnkontroll.

Intervensjon i produksjonsfasen gir innsikt i utstyr og metoder som WL (wireline), CT (kveilrør) og pumpejobber som moderne frakturering.

Emnet inkluderer også en kort introduksjon til den kommende bruk av kybernetikk i boring av brønner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om:
- Anvendelse av fagspesifikke digitale verktøy inkludert programmering
når dette er relevant.
- Planlegging og konstruksjon av langtrekkende og horisontale brønner.
- Konstruksjon av borestreng og nedihulls utstyr.
- Borehullshydraulikk.
- Utsirkulering av borekaks.
- Beregning av brønnplassering.
- Boring av brønner med høyt trykk og høy temperatur.
- Problemstillinger ved boring av dypvannsbrønner.
- Analyse av friksjonsmoment og friksjonskrefter i borehull.
- Brønnintegritet.
- Brønnkomplettering (grunnleggende kunnskap).
Ferdigheter:
Studenten kan:
- Anvende fagspesifikke digitale verktøy inkludert programmering når dette er relevant.
- Planlegge boring av høyavviks- og horisontale brønner.
- Beregne belastninger i borestreng og nedihulls utstyr.
- Utføre hydrauliske trykktapsberegninger.
- Beregne brønnbanen.
- Planlegge sikre operasjoner (boring, komplettering, intervensjon og P&A), jamfør retningslinjer i IWCF og NORSOK D-10.
Generell kompetanse:
Grunnlag for mastergrad innen boreteknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingsarbeider inkluderer også bruk av programmeringsverktøy (som MS Excel og Python). Emnet foreleses på engelsk. Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TPG4210 Boreteknologi 1

Kursmateriell

Emneinnhold blir lagt ut elektronisk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4077 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 17.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU