course-details-portlet

TPG4200 - Undervannsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Ved leting etter, og utvinning av petroleum, stilles det ufravikelige krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i et livsløpsperspektiv. Hvordan gjennomføre prinsipper for sikkerhetstenkning og redusere ressursbruk (material- og energiforbruk) ved operasjoner og installasjoner og samtidig sikre forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene i alle faser og ved boring av undervannsbrønner, prosedyre og utfordringer knyttet til operasjoner fra flytende fartøy. Håndtering og operasjon av stigerør, stigerørsmargin, fartøy-posisjonering og forankring. Oversikt over alternative løsninger for feltutbygging og kriterier som påvirker valg. Elementer i undervanns-produksjonssystemer. Brønnfundament, brønnhode, ventiltre-konfigurasjon, manifold- og rørsystemer, havbunnsbaserte pumpe- og prosesseringssystemer, kontrollsystemer for produksjon, injeksjon og brønnintervensjon. Metoder for brønnintervensjon, håndtering av utstyr fra flytende fartøy, krav til fartøy og systemer for hivkompensering. Brønnintegritet, sikkerhets- og pålitelighetsbetraktninger. Trend og fremtidig teknologiutvikling for undervanns produksjonssystemer og brønner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Ansvarlig ressursforvaltning og forsvarlig ressursbruk.
 • System og metode for boring og komplettering av undervannsbrønner.
 • Ulike metoder for undervannsproduksjon.
 • Komponenter og systemer i undervannsanlegg.
 • Forankringsmetoder.
 • Brønnvedlikehold.
 • Havbunns injeksjonssystemer for CO2-lagring

Ferdigheter:

Studenten kan utføre:

 • Evaluering og analyse av alternative utbyggingsløsninger ut fra gitte rammebetingelser
 • Finne ubyggingsløsninger som minimaliserer det miljømessige fotavtrykket
 • Forstå og dra nytte av at forsvarlig og sikker produksjon over feltets levetid er en multidisiplinær aktivitet
 • Beregning av trykkforhold og laster knyttet til boring og komplettering av undervannsbrønner
 • Ventil- og aktuatorberegninger
 • Styrkeberegninger av viktige komponenter
 • Definisjon av krav til brønnbarrierer for å sikre brønnintegritet over brønnens levetid
 • Vurdering av alternative metoder for brønnvedlikehold
 • Beregning og simulering i relevante undervannsteknologiske tema ved bruk av digitale beregnings- og programmeringsverktøy

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Øvingsarbeider gjennomføres også ved bruk av programmeringsverktøy (som MS Excel og Python). Øvingsarbeider gjøres i form av gruppebaserte (3-4 studenter) prosjektarbeider.

Emnet foreleses på engelsk. Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe eller spørreundersøkelser.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, anbefalte og angitte pensumartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU