course-details-portlet

TPG4200 - Undervannsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Boring av undervannsbrønner, prosedyre og utfordringer knyttet til operasjoner fra flytende fartøy. Håndtering og operasjon av stigerør, stigerørsmargin, fartøy-posisjonering og forankring. Oversikt over alternative løsninger for feltutbygging og kriterier som påvirker valg. Elementer i undervanns-produksjonssystemer. Brønnfundament, brønnhode, ventiltre-konfigurasjon, manifold- og rørsystemer, nedihulls- og havbunnsbaserte pumpe- og prosesseringssystemer, kontrollsystemer for produksjon og brønnintervensjon. Metoder for brønnintervensjon, håndtering av utstyr fra flytende fartøy, krav til fartøy og systemer for hivkompensering. Brønnintegritet, sikkerhets- og pålitelighetsbetraktninger. Trend og fremtidig teknologiutvikling for undervanns-kompletterte brønner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om:
- System og metode for boring og komplettering av undervannsbrønner.
- Ulike metoder for undervannsproduksjon.
- Komponenter og systemer i undervannsanlegg.
- Forankringsmetoder.
- Brønnvedlikehold.

Ferdigheter:
Studenten kan utføre:
- Evaluering og analyse av alternative utbyggingsløsninger ut fra gitte rammebetingelser.
- Beregning av trykkforhold og laster knyttet til boring og komplettering av undervannsbrønner.
- Ventil- og aktuatorberegninger.
- Styrkeberegninger av viktige komponenter.
- Karakterisering av korrosjonsskader og beregning av levetid.
- Definisjon av krav til brønnbarrierer for å sikre brønnintegritet over brønnens levetid.
- Vurdering av alternative metoder for brønnvedlikehold.
- Beregning og simulering i relevante undervannsteknologiske tema ved bruk av digitale beregnings- og programmeringsverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingsarbeider gjennomføres også ved bruk av programmeringsverktøy (som MS Excel og Python). Emnet foreleses på engelsk.

Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TPG4105 Petroleumsteknologi, grunnkurs.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, anbefalte og angitte pensumartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4070 7.5
TOGT2001 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 11.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU