course-details-portlet

TPG4190 - Seismisk datainnsamling og prosessering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Seismisk datainnsamling. Seismiske kilder (land og marin), sensorer og registreringsutstyr. Miljøaspekter knyttet til seismisk innsamling. Brønnseismikk. Havbunnsseismikk. Seismisk databehandling og prosessering. Tre-dimensjonale seismiske undersøkelser. Seismiske avbildningsteknikker og analyse av seismiske data.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal ha kunnskap om og forståelse av hvordan seismiske data samles inn, bearbeides og analyseres.

Kunnskaper: Studentene skal forstå hovedprinsippene bak seismisk datainnsamling, og vurdere hvilke innsamlingsparametre som er mest kritisk. De skal kjenne til de viktigste stegene i seismisk prosessering og til slutt vite hvordan ferdigprosesserte seismiske data blir brukt til tolkning av undergrunnen som for eksempel til leting og utvinning av hydrokarboner.

Ferdigheter: Studentene skal kunne utlede og anvende grunnleggende ligninger som blir brukt i forbindelse med innsamling og prosessering av seismiske data. De skal være istand til å gjøre en enkel seismisk prosessering av rå seismiske data.

Generell kompetanse: Studentene skal forstå hovedprinsippene som blir brukt i seismisk avbildning, og se likhetstrekk og forskjeller med for eksempel medisinske avbildningsteknikker. De skal også lære seg selvkritiske analysemetoder, samt å presentere vitenskapelig arbeid til andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og prosjekt. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt
  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Artikler, bøker og kompendie.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4060 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Seismikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.11.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 8
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU