course-details-portlet

TPG4180 - Petrofysikk, tolking av brønndata, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet dekker utvalde emne og metodar for innsamling og tolking av brønndata. Kunnskapane frå grunnkurset vil bli bygde ut, og nye metodar introduserte. Integrasjon av data frå kjerneanalyse, brønnloggar og overflatelogging (surface logging). Grunnleggande petrofysiske konsept og modellar. Eigenskapar hos leire og skifer. Vassmetningsmodellar i skifrige formasjonar. Avanserte brønnloggmålingar: radioaktiv spektroskopi, kjernemagnetisk resonans, retningsbestemde resistivitetsmålignar, dielektrisk dispersjon og boreholsavbildning. Væskeanalyse og prøvetaking. Introduksjon til målingar i fora borehol.

Læringsutbytte

Ingress: Emnet byggjer på TPG4175, og drøftar meir avanserte måleteknikkar i petrofysikk og tolking av data frå slike målingar. Fagpersonar frå industrien underviser deler av emnet.

Kunnskapar: Overflatelogging - også kalla mudlogging, måling bak fôringsrør, radioaktiv spektrometri, nøytron levetidsmåling for å finne vassmetning bak fôringsrør, skifereigenskapar, vassmetning i skifrige formasjonar, akustisk og elektrisk avbilding i borehol, magnetisk resonans, induksjonslogging, trykkmåling, logging under boring, kjernetaking, geomekanikk, finne fluidtype.

Ferdigheiter: Studentane skal kunne forstå dei underviste målemetodane og tolke dataene frå desse. Generell kompetanse: Gjennom gruppearbeid lærer studentane å samarbeide og å vise ansvar for sin del av øvingsarbeidet. Ved å arbeide med verkelege data frå felt i drift, lærer studentane å forstå at verkelege data kan vere usikre, og at ein må vise skjønn og forståing for å finne gode svar på tolkingsproblema.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesningar og gruppearbeid. PBL kan bli brukt. Obligatoriske øvingar. Emnet blir undervist på engelsk. Ei referansegruppe evaluerer emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgåvene blir berre gjevne på engelsk. Studenten sitt svar kan gjevast på norsk eller engelsk. Ved utsett eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftleg eksamen bli endra til munnleg eksamen.

Forkunnskapskrav

Kunnskapar tilsvarande TPG4175. Be faglærar om å vurdere bakgrunnen din om du ikkje tilfredsstiller kravet.

Kursmateriell

Artiklar, forelesningsnotat og anna relevant litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4052 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Formasjonsevaluering
  • Petrofysikk
  • Borehullslogging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 24
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU