course-details-portlet

TPG4170 - Bergartsfysikk og geofysisk overvåking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Den moderne seismiske tolkeren må kunne håndtere en hel rekke sofistikerte geofysiske teknikker, som seismisk inversjon, AVO (amplitudevariasjon med offset/vinkel), og bergfysisk modellering, samt integrere informasjon fra andre geofysiske teknikker og brønndata. Komplekse problemer krever en bred base med kombinasjoner av kunnskap og ferdigheter.

P- og S-bølgeutbredelse i isotrope og anisotrope bergarter. Prinsipp for måling av lydhastigheter i laboratoriet. Grunnleggende bergartsfysiske modeller, i hovedsak bygget på Biot-Gassmanns poroelastiske teori, effektiv medium teori og kritisk porøsitetsbegrepet. Observerte og modellerte bergartsfysiske sammenhenger mellom seismiske hastigheter og porøsitet, litologi, fluidmetning, og mekaniske spenninger/poretrykk. Blant de geofysiske teknikkene er teori og praksis for seismisk amplitudeanalyse som funksjon av kilde- og mottaker-distanse (AVO/AVA) og seismisk inversjon. Sammenhengen mellom brønn- og seismiske målinger. Teori og analyse prinsipper for overvåkning av undergrunnen ved bruk av repeterte (4-D) geofysiske feltmålinger gjennom kalendertid og havbunnsseismikk (4 komponent sensor seismikk (4-C)).

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha utviklet kompetanse og ferdigheter innenfor kvantitativ analyse av seismiske data.

Kunnskap: Etter gjennomført emne skal studentene ha grunnleggende kjennskap til bergartsfysiske modeller og sammenhenger som relaterer seismiske parametere til bergartens porøsitet, mineralsammensetning og fluidegenskaper, samt hvordan endringer i ytre betingelser som spenninger, poretrykk og temperatur påvirker seismiske parametere. De forventes at de forstår grunnleggende metoder for beregning av refleksjonskoeffisienter fra seismiske data, deres gyldighet og mulige feilkilder. Studentene skal også forstå hvordan seismisk amplituderespons kan benyttes til beregning av seismiske parametere, bergartsparametere og hydrokarbonindikatorer. De skal kjenne prinsippene bak og anvendelsen av ulike seismiske datasett (2-D, 3-D, 4-D og 4-C seismikk), og hvordan disse kan benyttes til å løse problemstillinger i undergrunnen.

Ferdigheter: Studentene skal etter gjennomført emne kunne velge og anvende bergartsfysiske modeller til analyse og prediksjon av seismiske parametere og seismisk refleksjonsrespons relatert til injeksjon av f.eks. CO2 i undergrunnen. De skal også kunne velge relevant seismisk analysemetode og anvende programvare til blant annet AVO-analyse og inversjon av seismiske data.

Digitalisering: Etter gjennomført emne skal studentene implementere grunnelementer i praksis innenfor bergartsfysiske og seismiske modeller gjennom programmering ved bruk av fortrinnsvis Python eller Matlab. Eksempelvis forventes det at studentene kan simulere porevæskens innflytelse på seismiske parametere for porøse medier eller kunne simulere endring av syntetisk seismisk reflektivitet som f.eks. følge av injeksjon av CO2 i et reservoar. Øvingsmateriale legger opp til utvikling av kombinert domeneferdigheter og digital trening som gjør studentene i stand til å løse komplekse problemer effektivt.

Bærekraft: Etter avsluttet emne, skal studentene ha tilegnet seg en kombinasjon av kunnskap om grunnleggende teori og ferdigheter innenfor bergartsfysikk, 3D og 4D-seismisk analysemetodikk som inspirer studentene til å bidra i en teknologisk utvikling som bedrer vår forståelse av jordens indre og hvordan de kan bidra til f.eks. å redusere klimautslipp og naturinngrep. Studentenes kunnskap og ferdigheter innenfor geofysisk kartlegging og overvåkingsteknologi gir dem mulighet til å bidra og videreutvikle f.eks. potensiale for underjordisk lagring der målet kan enten være å redusere klimagassutslipp eller kartlegge potensialet for sikker lagring av fremtidens energibærere i lagpakker dypt nede i undergrunnen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger basert på programmering gjennom å kombinere analyse av brønn- og seismiske data. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale studenter velger emnet. Emneevaluering skjer gjennom en student referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Studentene forventes å ha grunnleggende programmeringskunnskaper i fortrinnsvis Python men andre programmeringsspråk som Matlab, C++ og/eller R etc. er ok.

Kursmateriell

Bøker, kompendium og artikler fra bøker og tidsskrifter.

Anbefalt bok: Seismic Amplitude: An interpreter's Handbook, by Rob Simm and Mike Bacon, Cambridge University Press.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4047 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt geofysikk
  • Seismikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU