TPG4145 - Reservoarfluider og strømning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Fluid-delen av emnet behandler reservoarfluidenes egenskaper, hydrokarbonfaseoppførsel, PVT-laboratorieanalyse og bruk av PVT data i reservoarberegninger. Strømning-i-brønn-delen av emnet behandler enkeltbrønns-oppførsel for stabil ("steady state") tilstand for gass- og olje-brønner, radiell strømning, brønngeometrier, samt gjennomgang av gass-reservoarmaterialbalansen.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene skal kjenne grunnleggende kjemi, termodynamikk, og strømning i porøse medier.

Kunnskaper:
Studentene skal forstå bruken av Darcy's lov, gass materialbalanse, og omfattende bruk av gass- og oljeegenskaper.

Ferdigheter:
Studentene skal forstå hvordan de kan bruke Excel til å behandle flyt- og materiellbalanseligninger for et gassreservoar, de bør også være i stand til å beregne faselikevektberegninger, anslå olje- og gassegenskaper for reservoar- og produksjonstekniske anvendelser. Noe VBA bruk.

Generell kompetanse:
Studenten skal lære å løse problemer uten hjelp av utdelte løsningsforslag (gis kun gjennom "in-class" delløsninger av lærer) - det vil si å kunne stole på sin egen evne til å sjekke og å kryssjekke sitt arbeid med andre og å bruke forelesningstimene til å stille spørsmål om egne løsninger på problemer. Kritisk selv-læring er vektlagt. Selvstudie er også nødvendig for å avgjøre hvilket støttemateriale som er nødvendig for å forstå (1) forelest materiale og (2) øvinger - disse to definerer pensum.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og prosjektarbeid. Prosjektarbeid, PBL. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale mastersudenter velger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Deler av Phase Behaviour SPE monograph (Whitson og Brule). Utdelte notater og artikler. e-notater på internett.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4035 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.