course-details-portlet

TPG4116 - Beskrivelse og karakterisering av porøse medier og strømning ved laboratorieanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende prinsipper for strømning i porøse medier og diskusjon av grunnleggende egenskaper til reservoarsystemer for å bestemme fluidfordeling, statiske og dynamiske strømningsegenskaper. Bestemmelse av grunnleggende egenskaper til reservoarbergsystem i laboratoriet.

Temaer:

  • Bergegenskaper: prøvetaking, prøveklargjøring, permeabilitet og porøsitet, bergartstyper.
  • Væskeegenskaper: Tetthet, viskositet, grenseflatespenninger.
  • Berg-væske egenskaper: Fuktegenskaper, kapillærtrykk, resistivitetsmålinger, relativ permeabilitet.
  • Tilleggskonsepter: Reservoarsystem, overgangssone, Darcys lov, to-fase strømning, EOR metoder.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal lære grunnleggende teori om viktige grunnleggende prinsipper for strømning i porøse medier, spesielt for reservoarteknikk inkludert tilhørende reservoaregenskaper og bestemmelse av de viktigste reservoaregenskapene ved hjelp av kjerneanalyse.

Kunnskaper: Studentene skal forstå hvordan bergartenes egenskaper påvirker en- og to-fase strømning i undergrunnsreservoarer. De skal lære hvordan dataene genereres i laboratoriet og de skal kunne bedømme anvendbarhet feil og svakheter i dataene når de brukes i andre reservoartekniske verktøy.

Ferdigheter: Studentene skal kunne utføre grunnleggende målinger i et kjernelaboratorium og gjennomføre dataanalyse. De skal kunne bedømme verdien av laboratoriedata for videre bruk. Digital komponent: Bruk av Sendra til kjerneanalyse.

Generell kompetanse: Emnemålet er å lære grunnleggende prinsipper for strømning i porøse medier med et spesifikt fokus på reservoarteknikk, inkludert laboratorieteknikker og forståelse av kilden til laboratoriedata som et hjelpemiddel for videre studier i reservoarteknikk og relaterte fag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regne- og / eller laboratorieøvelser. Forelesningene holdes på engelsk. Øvelser kan også omfatte bruk av programmeringsverktøy. Emneevaluering gjennomføres av en referansegruppe som videreformidler studentenes tilbakemeldinger til emneansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene vil bare bli gitt på engelsk.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Torsæter, O. og Abtahi, M.: Experimental Reservoir Engineering. IPT, 2004.

Ytterligere referanser vil bli oppgitt i løpet av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPG4115 3.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Reservoarteknikk
  • Bergteknologi
  • Borehullslogging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 08.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 12
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU