TPG4112 - Geomekanikk og strømning i porøse medier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består av en strømningsdel (ca. 50 %) og en bergmekanikkdel (ca. 50 %). I strømningsdelen gjennomgås egenskapene til porøse media: Porøsitet, permeabilitet, strømningsligninger for en- og flerfase strømning, kapillærtrykk, relativ permeabilitet samt anvendelser innen geofag og petroleumsteknologi. I bergmekanikkdelen belyses spenningsforhold og poretrykk i jordskorpa, tektoniske spenninger, normale og abnormale poretrykk, spenningsbestemmelse, bergmekaniske felt- og laboratorieundersøkelser, mekaniske egenskaper til bergarter, spenninger nær borehull og undergrunnsåpninger. Andre tema er: Stabilitet av borehull under boring, sand-/partikkelproduksjon, hydraulisk frakturering, reservoarkompaksjon og overflatesetninger, betydning av bergmekanikk i reservoarstyring samt anvendelser av bergmekanikk i forbindelse med anlegg i berg.

Læringsutbytte

Ingress:
Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om strømning i porøse media med tanke på reservoartekniske og hydrogeologiske anvendelser, samt grunnleggende forståelse av bergmekanikk og dens betydning i forbindelse med f.eks. gruvedrift, tunnelbygging, og utvinning av petroleumsressurser.

Kunnskaper:
Fra strømningsdelen av emnet skal studentene ha forståelse av alle viktige bergarts- og fluidparametre i et reservoar og hvilken betydning disse har for distribusjon og strømning av fluid i et porøst medium. Fra landbergmekanikkdelen av emnet skal studentene ha forståelse av stabilitet av tunneler, bergrom og fjellskråninger. Fra petroleumsbergmekanikken skal studentene ha:
- Forståelse av spenningsforhold og poretrykk i jordskorpa.
- Grunnleggende forståelse av poroelastisitetsteori, effektivspenningsprinsippet og bruddmekanismer i bergarter.
- Kjennskap til de viktigste bergmekaniske parametrene og hvordan disse kan bestemmes fra målinger i laboratorium og felt.

Ferdigheter:
Fra strømningsdelen av emnet skal studentene kunne gjennomføre enkle beregninger av fluidfordeling og fluidtransport i porøse media. Fra bergmekanikkdelen av emnet skal studentene kunne anvende bergmekanikk til å utføre enkle beregninger knyttet til operasjoner i bergrunnen på land og til petroleumsrelaterte problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

A.B. Zolotukhin og Jann-Rune Ursin: Introduction to Petroleum Reservoir Engineering, Høgskoleforlaget, 2000. Utleverte forelesningsnotater.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 07.06.2018 09:00 E5 , E6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.