course-details-portlet

TPG4112 - Geomekanikk og strømning i porøse medier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består av en strømningsdel (ca. 50 %) og en bergmekanikkdel (ca. 50 %). I strømningsdelen gjennomgås egenskapene til porøse media: Porøsitet, permeabilitet, strømningsligninger for en- og flerfase strømning, kapillærtrykk, relativ permeabilitet. Strømningsdelen inneholder også anvendelser innen geofag, slik som vann som siver i undergrunnen, CO2-lagring, produksjon av ressurser som grunnvann og hydrokarboner. I bergmekanikkdelen belyses spenningsforhold og poretrykk i jordskorpa, tektoniske spenninger, normale og abnormale poretrykk, spenningsbestemmelse, bergmekaniske felt- og laboratorieundersøkelser, mekaniske egenskaper til bergarter, spenninger nær borehull og undergrunnsåpninger. Andre tema er: Stabilitet av borehull under boring, sand-/partikkelproduksjon, hydraulisk frakturering, reservoarkompaksjon og overflatesetninger, betydning av bergmekanikk i reservoarstyring samt anvendelser av bergmekanikk i forbindelse med anlegg i berg.

Læringsutbytte

Ingress: Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om strømning i porøse media med tanke på reservoartekniske og hydrogeologiske anvendelser, samt grunnleggende forståelse av bergmekanikk og dens betydning i forbindelse med f.eks. gruvedrift, tunnelbygging, og utvinning av georessurser.

Kunnskaper:

Fra strømningsdelen av emnet skal studentene ha forståelse av alle viktige bergarts- og fluidparametre i et reservoar og hvilken betydning disse har for distribusjon og strømning av fluid i et porøst medium. Fra landbergmekanikkdelen av emnet skal studentene ha forståelse av stabilitet av tunneler, bergrom og fjellskråninger.

Fra reservoarbergmekanikken skal studentene ha:

  • Forståelse av spenningsforhold og poretrykk i jordskorpa.
  • Grunnleggende forståelse av poroelastisitetsteori, effektivspenningsprinsippet og bruddmekanismer i bergarter.
  • Kjennskap til de viktigste bergmekaniske parametrene og hvordan disse kan bestemmes fra målinger i laboratorium og felt.

Ferdigheter: Fra strømningsdelen av emnet skal studentene kunne gjennomføre enkle beregninger av fluidfordeling og fluidtransport i porøse media. Fra bergmekanikkdelen av emnet skal studentene kunne anvende bergmekanikk til å utføre enkle beregninger knyttet til operasjoner i bergrunnen på land og til ressursutnyttelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet vil bli evaluert av studentene igjennom en referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

A.B. Zolotukhin og Jann-Rune Ursin: Introduction to Petroleum Reservoir Engineering, Høgskoleforlaget, 2000. Utleverte forelesningsnotater.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bergmekanikk
  • Petroleumsteknologi
  • Reservoarteknikk
  • Geologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU